image

Isa ito sa mga katanongan na matagal ng nakabinbin sa isipan ng mga mananampalataya. Kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Kristo.

Para hindi na humaba, naisipan kung sumipi ng mga talata mula sa Biblia upang ating mapagmulay-mulayan kung ano at sino ba talaga si Panginoong Hesu-kristo.

Mateo 4:6-7

At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t nasusulat, Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang PANGINOON MONG DIOS.

NOTE: Pati si Satanas eh sinabihan ni Kristo na Dios siya. Sabi ni Kristo kay satanas, ” HUWAG MONG TUTUKSUHIN ANG PANGINOON MONG DIOS.” Tinutukso kasi ni Satanas si Kristo nung time na nag aayuno siya ng 40 days.

Mateo 1:23

Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay SUMASA ATIN ANG DIOS.

Note: Emmanuel means” SUMASA ATIN ANG DIOS.”

NAPAKALIWANAG HO ANO, PWERA NA LANG KUNG PALALABUIN ITO NG MGA ANTIKRISTO.

1 Juan 5:20-21

At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo’y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo’y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. ITO ANG TUNAY NA DIOS, at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan.

NOTE: “ITO” means the speaker is close to the subject, si Kristo ang naparito so siya ang tinutukoy na “ITO”. DAhil kung ang Ama ang tinutukoy dyan, dapat ang ginamit ay “IYON”, the speaker is far from the subject.

Colosas 2:9

Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman,

1 Juan 1:1-3

Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay;

(At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo’y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag);

Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

Pahayag 3:14

At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa(Kristo), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:

Juan 17:5

At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.

Note: Umiiral na siya sa wala pa ang sanglibutan… papaano naging TAO lang yan. May plano ba na nagtatamo na ng kaluwalhatian mula sa Ama. Plano pa ba yon eh wala pang sanglibutan kasama na sya ng Ama.

Filipos 2:5-8

Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:

Na SIYA, BAGAMAT NASA ANYONG DIOS ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang PAGKAPANTAY NIYA SA DIOS.

Kundi bagkus HINUBAD niya ito, at NAG ANYONG ALIPIN, na NAKITULAD sa mga tao:

At palibhasa’y NASUMPUNGAN SA ANYONG TAO, siya’y NAGPAKABABA sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Juan 1:14

At NAGKATAWANG-TAO ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

1 Timoteo 3:16

At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

Hebreo 1:5

Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

2 Juan 1:7

Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI nangagpapahayag na si Jesucristo ay NAPARITONG NASA LAMAN. Ito ang magdaraya at ang anticristo.

Note: Naparitong nasa laman means kumuha ng laman. Nag anyong tao. Iba ang NAPARITONG LAMAN kaysa sa NAPARITONG NASA LAMAN.

Awit 2:7

Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

Note: Ipinanganak ni Ama si Kristo. Kaya pala BUGTONG SIYA NA ANAK NG AMA.

Juan 17:24

Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka’t ako’y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.

NOTE: Tao ba yan? Yang Iniibig na ng Dios ang Anak bago natatag ang sanglibutan?

Juan 20:28

Sumagot si Tomas, at sa kaniya’y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.

Note: Kung Hindi Dios ang Anak ng Dios, bakit hindi niya inawat si Tomas nung sinabihan siya na”PANGINOON KO AT DIOS KO”. Dapat sinabi niya kay Tomas, hoy tomas, “TAO LANG AKO HINDI AKO
DIOS”.

Juan 6:38

Sapagka’t bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

NOTE: MAY TAO BANG SA LANGIT ANG PINAGMULAN? SAAN GALING SI KRISTO? MALIWANAG NA BUMABA SIYA MULA SA LANGIT.

Juan 3:13

At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.

NOTE: NUNG UNA GALING TALAGA SYA SA LANGIT EH, BUMABA SIYA AT NAGKATAWANG-TAO. AT PAGKABUHAY NIYANG ULI AY UMAKYAT SIYA ULIT. KAYA HINDI TAO ITO. NAGKATAWANG-TAO PWEDI PA AYON SA NAKASULAT.

Kayo nalang po ang huhusga. Anong masasabi niyo?

Advertisements