image

Marami po ang nagtataka, kung bakit siya ay tinaguriang Anghel sa Sikatan ng araw at binansagan ding Ang Huling Sugo.

Bakit kaya?

Atin itong himay-himayin at pag-iisipang mabuti kung siya nga ba ay gayon nga!

“Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.” – I Juan 4 : 1

Ngayon suriin natin kung ang espiritu ng INC ay espiritung mula sa Dios.

Ipinahahayag at itinuturo ng mga ministro ng INC na sa kasalukuyan ay pinamamahalaan ni Ginoong Erano Manalo Ysagun na si Ginoong Felix Manalo Ysagun ang anghel na tinutukoy sa hula sa Apocalipsis (Pahayag) 7 : 1 – 2.

T. Alamin natin ang nakasulat sa Apocalipsis 7 : 1 – 2, ano ang isinasaad ng hula nito ?

S. Ganito ang nakasualat :

“At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.
“At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay at siya’y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat.” (PBS)

T. Ano ang pagpapakahulugan ng mga ministro ng INC ni Ginoong Manalo tungkol sa hulang ito?

S. Ayon sa kanila, ang ibig sabihin daw  ng “hangin” ay digmaan :

“What wind was being held by the four angels? The wind symbolizes the war.”
  (Pasugo, Sept. – Oct. 1981, p. 23 )

T. Ano naman daw ayon sa kanilang pagtuturo ang kahulugan ng “apat na anghel” na pumipigil o pumipiit sa apat na hangin (digmaan) ?

S.  Ang apat na anghel daw ay tumutukoy sa apat na “head of state” na lumagda sa Treaty of Versailles noong first world war, ito ay sina Orlando ng Italy, Lloyd George of Great Britain, Clemenceau ng France at Wilson ng  Amerika:

“The four angels holding the wind (war) – Rev. 7 : 1 are not celestial beings. They are heads of states sent by God :… World History testifies to the historic meeting of the four heads of state who meet in Paris to confer concerning the Treaty of Versailles :
“Orlando of Italy, Lloyd George of Great Britain, Clemenceau of France, and Wilson of America were called the Big Four when they met in Paris to confer concerning the Treaty of Versailles. (Pasugo, Sept. – Oct. 1982, p.12 )

T. Sino naman daw ang ibang anghel na tinutukoy sa Pahayag 7 : 2 ayon sa mga ministro ng INC ?

S. Sa Pasugo, Sept.- Oct. 1988, p. 13 ay ganito ang sinasabi :

“ That is why we are sure that the “ravenous bird and “ another angel “ refer to only one man whom God mentions in the prophecy. That man is Brother Felix Y. Manalo, the fulfillment of the prophecies… The angel of Revelation 7 : 2-3 is a man. And that angel from the East is Brother Felix Y. Manalo by virtue of origin,”

T. Saan daw manggagaling ang  “ibang anghel” ( na ayon sa kanilang pag-angkin ay si Felix Manalo Ysagun )  ng Apocalipsis 7 :2 ayon sa kanilang pagtuturo?

S. Sa kanilang Pasugo, Sept. – Oct. 1988, p. 13 ay ganito ang kanilang pahayag:

 “ This messenger shall come from the East “

T. Ayon sa kanila, saang bahagi daw ng Silangan at anong bansa lilitaw ang sugo ng Diyos ( na ito nga daw ay si Ginoong Felix M. Ysagun ) ?

S.  Ayon sa Pasugo March – April 1982, p. 52, ganito ang sinasabi :

“ Alin bang bansa ang tinatawag na Malayong Silangan o Far East ? … Ang Pilipinas ang Malayong Silangan  “ The Philippines were Spains share of the First colonizing movement in the Far East. “

T. Ayon pa rin sa kanila,  ano daw ang “tatak ng Diyos na buhay “ na tinutukoy sa  Apoc. 7 ?

S.  Ayon pa rin sa kanilang Pasugo Hunyo 1977, p. 20 ay ganito ang sinasabi :

“Ang tatak ayon sa efeso 1 : 13 ay Espiritu Santo na  naitatatak sa pamamagitan ng pangangaral ng dalisay na Ebanghelyo. Ang pagtatatak ay ang pangangaral ng Ebanghelyo ng mga taong sinugo ng Dios. Kaya hindi dapat pag-alinlanganan sa pagtuturo ni Kapatid na Felix Manalo. “

T. Ayon pa rin sa kanilang pagtuturo ano naman daw ang ibig sabihin ng “sigaw” sa Apoc. 7 ?

S. Ang kahulugan daw ng “sigaw” sa Apoc. 7 ay nang nangaral na ang sugo ( si Felix )

“ Ang pagkakabisa ng sigaw ay noong umaakyat na ang gawain ng sugo ng Diyos ayon sa Apoc. 7 : 2 – 3. … at umaakyat na ang gawaing pangangaral ni Kapatid Felix Manalo.” ( Pasugo Hunyo  1977, p. 20 )

Ngayon ay pansinin natin at pag-aralan mabuti ang pagkakasunod-sunod ng hula sa Apocalipsis 7 : 1 patuloy :

1. eksistido na ang “hangin” ( dumadaloy na, umiihip na ), kaya lamang ay may pumipigil, kaya hindi makaihip o makadaloy sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy.

2. Unang nakita ni Juan sa pangitain ang “apat na anghel” bago ang “ ibang anghel. Ibig sabihin nakapuwesto na ang apat na anghel sa apat na sulok ng daigdig at sa pangitain ni Juan ay kasalukuyan nang pinipigil ang hangin.

3.  Saka naman dumating ang “ibang anghel” at paakyat sa gawing silangan
( pansinin, paakyat siya sa gawing silangan, malinaw na hindi siya sa silangan nanggaling, kundi doon siya papunta o aakyat ), taglay na niya ang tatak ng Diyos na buhay.

4. Sa pagkakataong pinipigil naman ng apat na anghel ang hangin, sinigawan sila ng ibang anghel (Apoc. 7 : 3 ) na huwag munang paihipin o padaluyin ang hangin hanggang sa matatakan niya sa noo ang mga alipin ng Diyos. Kaya malinaw na sa sandaling nagtatatak ( o nangangaral ) ang sugo o ang “ibang anghel’ ay walang iihip na hangin, dahil nga sa pinipigil nang apat na anghel. Bukod sa pinipiit, ay nagpaalaalapa ang dumating na ibang anghel- “sumigaw siya ng malakas na tinig” sabi niya sa apat “Huwag muna”

Ngayon ay ihambing natin ang pagkakasunod-sunod ng hula sa aktuwal / tunay na pangyayari  sa kasaysayan ng INC ni Ginoong Manalo Ysagun. tunay nga kayang natupad kay Ginoong Manalo Ysagun ang hula sa Apoc. 7 ?

T. Kailan daw nagsimula si Ginoong Felix Manalo Ysagun ( na siyang tinutukoy daw na ibang anghel ) ng pangangaral ?

S. Ayon sa kanilang Pasugo Hunyo 1977, p. 19 ay ganito ang sinasabi :

“ Ang pagsisimula ni Kapatid na Felix Manalo ay noong 1914 KAALINSABAY ng Unang Digmaang Pandaigdig “

Pansinin nang magsimula si Felix Manalo ng pangangaral, ito raw ay KAALINSABAY ng unang dimaang pandaigdig, ibig sabihin may digmaan.

Narito pa ang isang patotoo mula pa rin sa kanilang Pasugo Sept. – Oct. 1981 p. 23 ay ganito ang sinasabi :

“The Philippines is the only country in the Far East where the propagation of the true Gospel started in 1914, simultaneously with the First World War, through the preaching of the messenger of  God who was no other than Brother Felix Manalo.”

* Narehistro ang INC ni Ginoong Felix Manalo Ysagun noong :

“Batay sa rehistro ng Iglesia ni Cristo ay noong Hulyo 27, 1914.” ( Pasugo 
March – April 1982, p. 52 )

T. Ayon sa kasaysayan, kailan lamang nabuo ang “Big Four “ na sinasabi nilang ang “apat na anghel” sa Apoc. 7 ?

S. Siyempre kung kailan nagsimula ang pagpupulong at pagpapapirma sa Versailles. Ayon pa rin sa kanilang Pasugo Hunyo 1977, p. 19  ay ganito ang patotoo ng INC ni Ginoong Manalo Ysagun :

“ Ang Treaty of Versailles ay nilagdaan noong Hunyo 1919 sa “old royal palace of Versailles”. (World History, p. 495 by Boak, Slosson and Anderson). “

T. Ano ba ang layunin ng kasunduang ito na tinatawag na “Treaty of Versailles” na pinagtibay ng “Big Four “ ?

S. “…upang gumawa ng isang kasunduang pangkapayapaan” – Kasaysayan ng Daigdig, Paz Pulido, et al. p. 311.

Ngayon ay pansinin mabuti ang pagkakasunod-sunod.

1. Umiihip ang hangin (digmaan )— 1914— nagsisisigaw  (nangangaral ) itong “ ibang anghel “

2. Hindi pa nabubuo ang “Big Four “ – na diumano’y ang “apat na anghel “— ay nagsisisigaw na ang ibang anghel— at nauna pa siya sa apat na anghel (Big four ) na nagkasama-sama lamang noong  Hunyo 1919 sa Versailles.

3. At kung ang “Big Four” nga ang apat na anghel sa Apocalipsis 7 dapat ay apat na hangin ( apat na digmaan ) ang napigil nila. Eh hindi naman apat. Bagkus, ang nangyari, apat na anghel nagtulong-tulong na pigilan ang IISANG digmaan (hangin) lamang, hindi naman nila napigil ang ikalawang digmaan (second world war ).

At pansinin mabuti ang hula sa Apoc. 7 : 2, 3, bago pa umakyat yung “ibang anghel” sa silanganan ay taglay na niya ang tatak ng Diyos na buhay at hindi tataglayin pa lamang.

Sa tunay na pangyayari si Ginoong Felix Manalo, bago niya itinatag ang INC, kung saan- saan at kung anu-ano munang relihiyon ang kaniyang inaniban, katibayan na hindi niya taglay ang tatak ng Diyos na buhay –  ang Espiritu Santo

Sapagkat ang sinumang tunay na may taglay ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi na niya kailangan pang turuan o matuto ng aral ng Diyos kung saan-saang relihiyon.

“Ganito ang nasasaad sa Kasulatan, “Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon ?
Sino ang makapagpapayo sa kanya ? “ Ngunit ang pag-iisip ni Cristo’y taglay natin. “
(I Corinto  2 : 16, MBB)

Malinaw ang isinasaad ng Banal na Kasulatan, Ang sinumang may taglay ng pag-iisip o Espiritu ni Cristo, makaaalam ng pag-iisip ng Panginoon, at walang sinumang makapagpapayo sa kanya, sapagkat alam niya ang mga bagay ng Diyos.

“Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya?  Isaias 40 : 13 , 14 ( tunghayan din ang Roma 11 : 34 ; Job 21 : 22 )

Bakit ang may Espiritu ng Diyos ay hindi nangangailangan ng pagtuturo ng iba?

“Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu: sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios.” ( I Corinto 2 : 10 )

Ang sinumang may taglay ng Espiritu ng Diyos ( o may taglay ng tatak ng Diyos) hindi niya kailangan matuto o maturuan ng aral ng Diyos mula sa kung anu-anong relihiyon at pangkatin. Ang Diyos ang magtuturo sa kanya.

Kabaligtaran iyon sa nangyari sa buhay ni Ginoong  Felix Manalo Ysagun na nagpalipat-lipat at natuto ng iba’t ibang aral o turo mula sa iba’t ibang relihiyon at nang maglaon nang hindi siya nasiyahan sa mga kinabilangan niya  bunsod ng mga personal na kadahilanan ay nagtatag (nagparehistro ) ng sariling kaniyang pangkat.

Pag-aralan mo kaibigan, suriin mo ang Biblia, manalangin ka, itiwala mo ang iyong buong paniniwala sa Diyos, taos-puso mong hilingin sa kanya na bigyan ka Niya ng kanyang Banal na Espiritu upang lubusan mong makamit ang katotohanan at kapahingahan ng kaluluwa at upang hindi ka madaya ng mga espiritung mandaraya sa ating kasalukuyang panahon.

Kung gayon, lumalabas na hindi siya ang sinugo! Lalong hindi siya anghel sa sikatan ng araw. Maliwanag pa para sa atin ang mga kasagotan.

Mag-ingat at maging masuri po tayo bago nila tayo malinlang at maihiwalay sa landas ng Dios. Magbasa po tayo ng Biblia sapagkat mapalad ang bumabasa kaysa tagapakinig lamang.

Advertisements