image

Ang nagpatong o nagtalaga kay Ginoong Felix Manalo Ysagun sa tungkuling pagka Pastor at Tagapamahala ng INC.

T. Sino ang nagpatong ng kamay kay Ginoong Felix M. Ysagun sa tungkuling pagka Pastor at Tagapamahala ng  INC ?

S. Ayon sa kanilang “Taluntunin” para sa kanilang ginanap na pagdiriwang ukol sa Pagpapasalamat na idinaos sa Sine “Gloria” blg. 1649 daang Sande, Tundo Maynila noong Disyembre 25, 1918 ( 8: 00 a.m.), ay nakasaad na ang nagpatong ng kamay kay Ginoong Felix M. Ysagun ay mga Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesiang natatatag sa kapuluan, ganito ang nakasulat sa ikapitong bahagi ng taluntunin :

“Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesiang natatatag sa Kapuluan, na ang mga ito’y ang mga Kagalanggalang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarco, Nicolas Fajardo, Emilio Quijano at Roque Bautista. “
( sinipi mula sa Taluntunin na Pinamatnugutan ni Rev. Candido Magno, para sa Pagpapasalamat sa ika Limang Taong Buhay ng Iglesia ni Kristo at Pagpapatong ng Kamay kay Kapatid Felix Manalo)

* Bago tayo dumako sa usapin kaugnay nang pagpapatong ng kamay kay ginoong Felix. alamin muna natin sa Biblia kung ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagpapatong ng kamay

T. Ano nga ba ang kahulugan ng pagpapatong ng kamay at gaano ito kahalaga?

S. Ang pagpapatong ng  kamay sa  sinumang tao ay isang maselang bagay. Kaya ang babala ni apostol Pablo kay Timoteo ay ganito :

“Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, …” –
I Timoteo 5 : 22

T. Ano ba ang kahulugan ng sinasabing “pagpapatong ng kamay” sa Biblia ?

S. Ang pagpapatong ng kamay ay nangangahulugan ng paghahalal sa isang tao para sa isang mahalagang gawain ( basahin ang aklat ng Gawa 6 : 1 – 7 sa inyong Biblia ).

T. Sino ba ang nagsasagawa ng pagpapatong ng kamay noong unang siglo sa mga itinatalaga sa gawain sa  loob ng kongregasyong Kristiyano ?

S. Isinasagawa ito ng  “ kapulungan ng mga presbitero.” Ibinibigay ang “ kaloob” sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay  – I Timoteo 4 : 14.

* Ngayon ay balikan natin ang tungkol sa pagpapatong ng kamay kay Ginoong Felix Manalo Ysagun na sugo ayon sa paniniwala ng INC.

T. Sino ang mga nagpatong ng kamay o nagtalaga kay Ginoong Felix sa tungkuling pagka Pastor at Tagapamahala ng Iglesia ni Kristo, inc. ?

S. Ayon mga sa kanilang  Taluntunin, ang mga nagpatong o nagtalaga sa kanya ay ang  “ mga Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesiang natatatag sa kapuluan”

T. Teka, suriin natin, baka naman ang tinutukoy na “ iba’t ibang Iglesiang natatatag sa kapuluan” kung saan ang mga Obispo at mga pastor nito ang  nagpatong ng kamay kay Ginoong Felix ay ang sarili nilang Iglesia rin ?

S. Hindi maaring magkaganoon, sapagkat ayon  na rin sa kanila, hindi daw maaaring magkaroon ng “IBA’T IBANG IGLESIA “ sapagkat  ISA LAMANG ang Iglesiang itinatag ni Cristo.

Kasi kapag sinabing “IBA’T IBA “ ito ay nangangahulugan nang HINDI PARE-PAREHO, NAGKAKABAHA- BAHAGI, PANGKAT- PANGKAT, IBA’T IBANG PANGKAT  o MARAMI .

Ganito ang kanilang itinuturo sa kanilang Pasugo :

“The Church is called the body of Christ. There are NOT MANY BODIES or CHURCHES of  Christ BUT ONE. This truth proceeds from the fact that Christ founded only one Church. “ ( Christ Will Save Only His Church, Editorial, PASUGO. Feb. 1994, Vol. 46. No. 2, p. 5, all emphasized words are mine )

“Those who have become members of Christ’s body are the only believers who “could stand along with God’s desire to save mankind.” They are in ONE organization, ONE body, ONE CHURCH, NOT CHURCHES, NOT the “majority ” of believers who belong to various religious organizations today.” ( Regardless  of Number, Letters to the Editor, PASUGO ( God’s Message ) Jan. 1995, Vol 47, No. 1, p. 3, published by INC. all emphasis are mine )

“Everytime the body of Christ is mentioned in the Bible, it is always “ singular in form,” inasmuch as Christ established ONLY ONE CHURCH…” ( The Name of the Church Founded by Christ by Ruben D. Aromin, PASUGO, Feb. 1996 Vol. 48. No. 2,  p. 7, all emphasis are mine )

T. Ano ang paghatol ng pangkat  ng INC ni Ginoong Felix Manalo Ysagun sa tinutukoy na “IBA’T IBANG IGLESIA ?

Sasagotin po iyan ng kanila mismong pasugo!

image

S. Ang “IBA’T IBANG IGLESIA raw ayon sa kanila ay ang mga “ nagsasabing sila’y relihiyoso at maka-Diyos… na kinikilalang Panginoon si Jesuscristo… datapuwat sa katotohanan ay kanilang itinatatuwa. Ang IBA’T IBANG IGLESIA raw na ito ay “hindi sa Diyos kundi sa DIABLO.”

Ganito ang nakasaad sa kanilang mga PASUGO :

“Sa mga huling araw na ito ay patuloy na dumarami ang mga nagsasabing sila’y relihiyoso at maka-Diyos. IBA’T IBANG IGLESIA at maraming mangangaral ang nagsisilitaw sa IBA’T IBANG panig ng mundo.” (1)

“Ang IBA’T IBANG MGA IGLESIA… ay pawang nagsasabi na kinikilala nilang Panginoon si Jesuscristo…datapuwat sa katotohanan ay kanilang itinatatuwa…” (2)

“Kung gayon, ayon sa Biblia, ang nagkakabaha- bahagi o pangkat-pangkat ay hindi kay Cristo, hindi sa Diyos kundi sa DIABLO. Ganito ang mga Protestante… Baha-bahagi at nasa IBA’T IBANG pangkat, … Kaya TIYAK na WALANG KALIGTASAN.” (3)

1. “Ang Layunin ni Cristo sa Pagtatayo ng Iglesia” ni Inocencio J. Santiago.PASUGO. Vol. 48 No. 1. Jan. 1996. p. 13, published by INC.

2. “Ang Nagtatuwa sa Panginoon” ni Teofilo C. Ramos Sr., PASUGO. Nov. Dec. 1981. Vol. 33, No. 6. p,47.

3. “Ang Pinatutunayan na Tanging may Kaligtasan” ni Inocencio J. Santiago. PASUGO. Sept. 1994. Vol. 46, No. 9. p. 12.

* Sa ating mga siniping patotoo na mula na rin sa kanilang PASUGO, malinaw na hindi ang sarili nilang pangkat ang tinutukoy na “IBA’T IBANG IGLESIA” sa kanilang programa ng paanyaya, dahil ayon sa kanila ang itinatag ni Cristo na Iglesia ay ISA LAMANG at HINDI IBA-IBA o IBA’T IBANG IGLESIA. Sapagkat ang IBA’T IBANG IGLESIA ayon na rin sa kanila maliban daw sa kanilang pangkat ay sa Diablo at hindi sa Diyos.

T.  Kung ang “IBA’T IBANG IGLESIA” na ito ay hindi sa Diyos, bagkus ay sa Diablo. Tiyak na ang “mga Obispo at mga Pastor” nito ay hindi rin sa Diyos kundi sa Diablo rin. Ganoon nga kaya? Tanungin natin ang pangkat ng INC ni Ginoong Felix?

S. Ganito ang kanilang pahayag tungkol sa “mga Obispo at mga Pastor” ng ‘IBA’T IBANG IGLESIA’ sa kapuluan :

“Alam na natin ngayon kung sino ang nagtataglay at nagsasagawa ng isipan at gawain ni Satanas. Sila’y walang iba kundi ang mga papa, MGA OBISPO…” ( Ang mga Kasangkapan ni Satanas” ni Benjamin Santiago Sr. PASUGO. Marso-Abril 1981. Vol.33 No.2. p. 41.)

* Kaya malinaw na ang “mga Obispo at mga Pastor” ng “Iba’t ibang Iglesia na natatatag sa buong kapuluan ng Pilipinas maliban sa INC ayon sa kanilang pagtuturo ay sa Diablo at pawang mga kasangkapan ni Satanas. Suriin mo kaibigan sila ang nagpatong ng kamay o humirang kay Ginoong Felix Manalo Ysagun para sa tungkuling pagka Pastor at Tagapamahala ng iglesia o INC, na ayon sa kanilang pangangalandakan ay siyang TANGING may kaligtasan at TANGING Iglesiang kay Kristo.

Ngayon, ikaw na tumutunghay nito, ikaw ang humatol, batay sa mga inilahad na reperensiya, sino ang tunay na humirang kay Ginoong Felix M. Ysagun? Ang iisa at tunay na Diyos ba ? Malinaw ang nakasaad sa kanilang dokumento— “… mga Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesiang natatatag sa Kapuluan.” na ayon sa kanilang turo ay mga kasangkapan ni Satanas, mga hindi sa Diyos kundi sa Diablo. Isipin mo, NAKAPANGINGILABOT ! hindi ba?

*Ayon sa dokumento isa si Rev. Guillermo Zarco sa mga nagbendisyon Apostolika kay ginoong Felix M. Ysagun. Hindi kailanman gumamit ang mga ministro ng INC ng pamagat o titulo na Reverend. Ang mga pari ng Iglesia Katolika Romana at mga pastor ng Protestante ang gumagamit ng titulong Reverend.

At kung sakali man na ginamit ng INC sa samahan nila ang titulong Reverend para sa kanilang mga piling ministro, eh lilitaw na sablay sila, sapagkat sa Biblia isa lamang ang may karapatang kapitan ng titulong Reverend – ang iisa at tunay na Diyos – Psalm 111 : 9  – “ he sent redemption unto his people, he hath commanded his covenant forever : holy and REVEREND is his name. “ (KJV)

Ang term na Reverend ay nangangahulugang someone to be revered or worthy of worship. Walang sinumang tao ang may karapatang i-worship, ang Diyos lamang. Kaya ang iisa at tunay na Diyos lamang ang may karapatan sa titulong Reverend.

Sa sinumang bumabasa nito, magsuri ka kaibigan, huwag kang madaya sa kanilang mukhang napakaayos na anyo ng pagsamba, magagandang bahay sambahan, dumaraming bilang sa buong mundo.  Ang kanilang diumanoy mabilis na pagdami at pagyaman ang katibayang sila’y hindi tunay na ligtas at walang tunay na kaligtasan.

Advertisements