The Pasugo Vs. Pasugo of Iglesia ni Cristong Tao ni Manalo 1914 (continuation).

11. Sangayon kay Eraño Manalo, may pagkakaiba daw ang ekspresyong “wakas ng lupa” at “mga wakas ng lupa”.

A book written by Eraño: “Ang Mga Pangunahing Doktrina ng Biblia”, 1995, page 64:

178. Magkasingkahulugan ba ang “wakas ng lupa” at “mga wakas ng lupa”?
Hindi. Magkaiba ang ekspresyong “mga wakas na lupa” at ang ekspresyong “wakas ng lupa.”
Ang wakas ng lupa ay ang ikalawang pagparito ng Cristo. (Hindi sa panahong ito lilitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas)”

Translation: 178. Are the expressions “end of the earth” and “ends of the earth” synonymous? No. The expressions “ends of the earth” and “end of the earth” are not the same. The end of the earth is the second coming of Christ.

180. Alin ang tinutukoy ni Cristo na “mga bagay na ito” na kapag nakita ay palatandaang malapit na ang wakas o nasa “mga wakas ng lupa”?
Ang kasabay ng pangyayari ay digmaang pangsanlibutan. Ang hunuhulaan dito na digmaang pangsanlibutan ay yaong sumiklab noong 1914 na tinatawag na Unang Digmaang Pangsanlibutan. Samakatuwid, noong 1914 ay panahong “mga wakas ng lupa” na. Ito ang itinakda ng hula ….

————————————–

The two expressions are different, Eraño Manalo said; and the meaning of the “end of the earth” is the second coming of Christ. In the Iglesia Ni Manalo, the second coming of Christ means the Judgment Day, which is the end of the world where everything will be consumed by fire.

======================================

Pasugo on July 1956, on Page 7
TITLED; “Ang Huling Sugo Ng Diyos Sa Wakas Ng Lupa” (The Last Messenger of God at the End of the Earth

Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag at ating natitiyak, sa pamamagitan ng mga hula sa Banal na Kasulatan, na si Kapatid na Felix Manalo, ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa.

—————————————-

Eraño Manalo said the expressions “end of the earth” and “ends of the earth” are not the same. What does the expression “end of the earth” mean again according to Eraño? “The end of the earth is the second coming of Christ.”

If we are to consider logic, Felix Manalo and Eraño Manalo’s doctrines would clearly contradict each other. What Felix Manalo taught before would not coincide with what Eraño Manalo teaches today.

=======================================

In the Iglesia Ni Manalo’s doctrinal handbook, Mga Pangunahing Aral Na Sinasampalatayanan Ng Iglesia Ni Kristo (The Fundamental Doctrines the Iglesia Ni Kristo Believes In), published in 1989, on page 35:

TITLED: Kapatid Na Felix Manalo: Sugo Ng Diyos Sa Huling Araw (Brother Felix Manalo: Messenger of God in the Last Day)

CONTRADICTIONS!!!

7. WHAT YEAR?

Pasugo, November 1976, page 14
The apointed time for the worm Jacob is at the “end of the earth,” a time in history coinciding with the beginning of the first world war. One of the proofs that Brother Felix Manalo is the fulfillment of the prophesy regarding the worm Jacob is that he began preaching the Church of Christ and registered the same with the government in July 27, 1914.

Pasugo, May 1996, page 3
FELIX YSAGUN MANALO was born in Tipas, Taguig, Rizal on May 10, 1886. Living, he would have turned 110 years old this year. But, but 33 years ago, on April 12 1963, he was laid to rest from his labors at the age of 77 after administering the Church for almost half a century since late 1913.

Pasugo, July 1997, page 10
…In 1913, convinced that God had “called” him to preach the first-century Chruch of Christ which vanished after the death of the Apostles, he began preaching the Iglesia ni Cristo, stressing it was the same church founded by Christ. He began his ministry in a construction workers’ (AG and P) quarters in Punta Sta. Ana, Manila using the Bible as his primary authority. After several nights of preaching, he was able to convert 14 believers whom he baptized as pioneer members.

Pasugo, May 1998, page 5
Brother Felix Y. Manalo began preaching way back in 1914. He was instrumental as God’s messenger in the emergence of the Iglesia ni Cristo in the Philippines which was registered in that same year. He therefore, is the fulfillment of the prophecy regarding the third angel, and the Iglesia ni Cristo, without any doubt.

==== Sila na din ang humatol sa kanila ====
Pasugo, March/April 1993, page 7
“The true Church or religion must be proven by biblical prophecies. But false teachers and false religions can easily point to numerous biblical prophecies and claim that these have been fulfilled in their persons or churches.”
Since leaving the Iglesia Ni Cristo , I have many times pondered why Jesus Christ never mentioned the very importaint “last messenger” Felix y Manalo. I believe it is because Jesus Christ is the true God, and Felix y Manalo merely self proclaimed himself to be God’s last messenger. If Felix were God’s messenger then he would not have told lies about Jesus Christ and the Holy Spirit. If Felix was God’s messenger (Jesus Christ’s messenger) then he would have told people the truth that our greatest need in life is to be forgiven, and this forgiveness that we ALL need has been provided in the person and the work of our great God and Savior Jesus Christ, the sinless Lamb of God who takes away the sin of the world. Our ultimate need of believing or trusting in the saving work of Jesus Christ death on the cross and resurection from the dead is ignored and instead we are told that our problem in life is that we are not members of the INC.

12. BINAGONG DOCTRINA? nagkamali yata noong una.

Pasugo, September 1953, on page 32: Titled: Ang Kahulugan Ng “Mga Wakas Ng Lupa”May mga tumututol sa amin na yaon daw salitang “Mga Wakas Ng Lupa”, ay tumutukoy raw sa dako, samakatuwid isang lugal. Ang gayong pagtutol ay aming igagalang kailanma’t may matibay na pinagsasaligan. Datapuwa’t kung wala, ang gayong pagtutol ay ibibilang naming isang kamangmangan. Bakit kami naniniwalang hindi dako o isang lugar ang tinutukoy ng pariralang “Mga Wakas Ng Lupa?” Sapagka’t ayon sa siyensiya ang mundo ay hindi lapad (flat) kundi bilog.

*This is the explanation of Pasugo. According to their official publication, they do not believe that the expression “ends of the earth” refers to place, but to time.

VS.

Pasugo on March 1998, on page 5;
The Scriptures specify that the calling of God’s sons and daughters from the Far East would begin at the “ends of the earth.” The expression “ends of the earth” PERTAINS BOTH TO PLACE AND TIME.

* The INC of Manalo decided to change its doctrine? Or it’s just plain simple CONFLICT? Either way, we can clearly see what kind of false doctrine they have.
Anong magkaibang talata yung tinutukoy daw?
Bakit hindi ninyo sagutin ng maayos at puro nasagot na yan, doon, dito, etc.
Eh sa dami ng tao sa buong mundo, kahit nasagot nyo na, di ba marapat
na ipaliwanag nyo doon sa hindi nakakaalam ng sagot ninyo?
O halatang umiiwas?

image

*May mga tumututol sa amin na yaon daw salitang “Mga Wakas Ng Lupa”,
ay tumutukoy raw sa dako, samakatuwid isang lugal. Ang gayong pagtutol ay aming igagalang kailanma’t may matibay na pinagsasaligan. Datapuwa’t kung wala, ang gayong pagtutol ay ibibilang naming isang kamangmangan. Bakit kami naniniwalang hindi dako o isang lugal ang tinutukoy ng pariralang
“Mga Wakas Ng Lupa?” Sapagka’t ayon sa siyensiya ang mundo ay hindi lapad (flat) kundi bilog.

image

*The Scriptures specify that the calling of God’s sons and daughters
from the Far East would begin at the “ends of the earth.” The expression “ends of
the earth” PERTAINS BOTH TO PLACE AND TIME.

13. Who founded the INC? SINO ANG NAGTATAG NG INK (INC)?

*** Christ?

PASUGO May 1963, p. 13:“Noong tumalikod ang bayang Israel at sumamba sa diyus-diyosan ay nagsugo ang Dios upang magtatag ng Iglesia”

TRANSLATION:
“When Israel turned away and worshipped false gods, God sent someone to establish His church”.

PASUGO September 1940, p. 1:“Dapat malaman ng lahat,ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si Cristo ang nagtatag sapagkat siya ang sinugo ng Dios sa pagtatag nito”.

TRANSLATION:
“Everyone should know, according to the New Testament, that the true INC is the church founded by Christ because he was the one sent by God to establish it”.

PASUGO November 1940, p. 23:“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesyang magiging dapat sa Dios. Kung sino – ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao – maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak – ay walang karapatang magtayo nang Iglesya”.

TRANSLATION:
“There is only one who can establish the Church which will be of God – that is, our Lord Jesus Christ only! Any man – literate or illiterate, great or simple – does not have the right to establish the Church”.

PASUGO May 1968, p. 7:“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesya at sabihing sila man ay Iglesya ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesya ni Cristo kundi huwad lamang”.

TRANSLATION:
“There is only on true Church of Christ. This is the Church founded by Christ. If there be churches TODAY which will rise and claim that they are also the Church of Christ, these are not the true Church of Christ but are FALSE CHURCHES only”.

================================================== ====

*** Felix Manalo?

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p.2:
“Sino ang sinugo ng Dios upang magtatag ng Iglesya sa Pilipinas? Sa Isaias 46:11, ay ganito ang sabi: “na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain”. Ayon sa mga kumakaaway sa INK sinasabi raw sa Rehistro na si Felix Manalo ay nagtatag ng INK”.

TRANSLATION:
“Whom did God send to establish the Church in the Philippines? In Isaiah 46:11, it has been said: “Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country”. According to those who oppose the INC, the Registry says that Felix Manalo established the INC”

PASUGO Mayo 1967, p.14:
“Sa panahong ito ng mga wakas ng Lupa na nagsimula sa unang Digmaang Pandaigdig ay tatawag ang Dios sa kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang huling Organisasyon. Kung gayon ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni Felix Manalo”.

TRANSLATION:
“In the days of the ends of the Earth that started in the First World War, God will call on his last messenger to establish his last Organization. Therefore, the INC which appeared in 1914 is the Organization Headed or Administered by Felix Manalo”

PASUGO Hulyo 1955, nasa panakip:
“Iyon ang Iglesya ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao; at ang tanging sugo’y si kapatid na Felix Manalo”.

TRANSLATION:
“That is the Church of Christ that all men must join; and the one and only messenger is our brother Felix Manalo.”

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5:“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK.”

TRANSLATION:
“When was the INC in the Philippines registered? In July 27, 1914. It is true that the registry says that Brother F. Manalo is the one who founded the INC.”

===========================

Sino daw ba talaga ang nagtatag?

14. Sino ba talaga ang mga anghel? DAW?

Pasugo, July 1964, page 33
Ang apat na anghel na pumipigil sa hangin ay mga pinuno ng bansa, na ito’y mga sugo rin o anghel, ayon sa I Ped. 2:13-14. Ang hanging pinipigil ay digmaan, gaya ng sinasabi sa Jer. 4:11-13,19. Ito nga ang digmaang sumiklab noong 1914. Ang apat na pinuno ng bansa na kumatawan sa pagpigil sa digmaang sumiklab noong 1914 ay sina Lloyd George ng Gran Bretanya, Clemenceau ng Pransiya, Orlando ng Italya at Wilson ng Amerika. Sila ay lalong kilala sa tawag na The Big Four (World History, p. 494).

Eto pa: PASUGO July 1970 page20

image

The Big 4 daw ang apat ng anghel na tinutukoy sa revelation, at ayon daw sa World History na ito’y kanilang pinangalanan na Orlando ng Italya, George ng Britanya, Clemonoas ng Pransya, at Wilson ng America bagaman ang apat na ito ay magkaka iba ng relihiyon … At ni hindi nga sila miyembro ng INC ni Manalo.

Teka!!! Bakit parang nagiba ang ihip ng hangin at naiba na ang istorya?

image

PASUGO May / 1999 / page 15;
Ang unang anghel ay si Apostol Pablo na nangaral ayon sa banggit ng hula (Gawa 14:6-7, 14-15. Roma 15:16) Ito ang pangalawang pagliligtas.
Ang ikatlong gawang pagliligtas ay yaong sa pangalawang anghel o sugo.
“At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahaat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. “ (apoc 14:8)

Si Apostol Pablo na ang unang anghel?

Teka. Si Martin Lutero daw yata ang pangalawang anghel?

image

15. FAR EAST – Where? (Is it a lie?)

Pasugo July 1997, p5
Let us set this clear. We have never taught that any mention of the expression “Far East” refers to the Philippines. We are aware of the vast area called “far east”

image

Tingnan nga natin kung totoo ito:

Pasugo November, 1967 p33
It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines.

image

Pasugo December 1970 p11 – picture illustration of Philippines -with Far East written.

image

Pasugo, July 1964, p. 19
“Maliwanag na pinatutunayan ng kasaysayan na ang Malayong Silangan ay ang Pilipinas”

Pasugo December 1970, p. 10
“Far East is the biblical and prophectical name for the Philippines.”

16. The Shepherd in John 10:16? Felix Manalo or Jesus Christ?

It’s Felix Manalo:

PASUGO May 1961, p.22:“Papaano magiging kawan o Iglesya ni Cristo itong mga tupa ni Jesus na nagmumula sa Pilipinas, hindi naman naparito si Cristo noong 1914? Ang sabi ni Jesus, Juan 10:16, “magkakaroon sila ng isang Pastor”. Sino itong isang Pastor ng Iglesya na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ng Dios: “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y sumasainyo” (Isaias 43:5).
Sino itong Pastor ng Iglesyang lilitaw sa Pilipinas? Ito ang huling tinawag o sugo na kasama ng Dios. Ito ay ang kapatid na Felix Manalo. Noong sabihin ni Cristo na siya’y mayroon pang ibang mga tupa na wala sa kulungan at sila’y gagawing isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, noon pa’y mayroon na siyang karapatan.”

TRANSLATION:
How will the sheep from the Philippines become a flock or Church of Christ when Christ did not go here in 1914? Jesus said, John 10:16, “There shall be … one Shepherd”. Who is this Shepherd of the Church which will appear in the Philippines? To the one God told: “Fear not, for I am with you” (Isaiah 43:5).
Who is this Shepherd of the Church which will appear in the Philippines? This will be the last messenger who is with God. This is our Brother Felix Manalo. When Christ said that there are other sheep which was not with the fold which he make as on flock under one shepherd, he has gained his right.”

It’s Jesus Christ:

SULO… (an INC book), p.58“Itinuro din ng Iglesya Katolika na ang Papa ang siyang “Kataas-taasang Pastor”. (Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: “Ako ang tanging Pastor (Juan 10:16)”.

TRANSLATION: “The Catholic Church also taught that the Pope is the “Supreme Pastor”. This is also against the teaching of Jesus and the Apostles because Christ said “I am the only Shepherd (John 10:16)”.

17. Sino ang binhi ni Abraham?

Si Manalo:

PASUGO 1976, p. 14
“Bro. Felix Y. Manalo is the seed of Abraham.”

Si Jesus:

PASUGO 1999, p. 4
“There is only one whom God acknowledge as the seed of Abraham – our Lord Jesus Christ.”

*Nakakatakot po ang salungatan ng INC-1914. Mga miyembro, mag isip isip sana kayo at ipaunawa nawa ng Panginoon sa inyo ang Kanyang katotohanan. Mahal kayo ng Dios at hindi Niya ninanais na kayo’y mapahamak.

18. And Diwa ng PASKO para sa INC ni Manalo?

PASUGO Disyembre 1957, p. 28, (Emiliano I. Agustin):

“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban.”

*Hayagang nilalathala ng INC-1914 na bawal at labag sa kanila ang Pasko.

PASUGO Disyembre 1956, p. 34, (sinulat ni Benjamin T. Villalba)
“It strikes people as odd that members of the Church of Christ (Iglesya ni Cristo) do not celebrate Christmas. (ang INC ay tuwirang hindi nagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ni Cristo).

Nalalapit na DAW ang Pasko!

PASUGO, Nov. 1939, p.26
“Nalalapit na ang Pasko! … Mamili hanggang maaga… Marami ngayon na bagong damit na paninda sina kapatid na — Pilar Fernandez, Rosalina Yadan, Ester Yadan”

19. How old is the Catholic Church according to INC Pasugo?

**Thousands of years ago?

PASUGO November 1956, p. 18 (by Emiliano Magtuto):“
Tiyak na walang bisa ang pagtuturo ng Relihiyong Katolika sa paaralang bayan. Ilang libong taon nang nakatatag ang Relihiyong ito sa mundo? Kulang pa ang libu-libong taon na nakatatag ito sa mundo…”

**Before 460 AD?

PASUGO February 1959, p.1 (by Ben Santiago):“
Mahigit nang isang libo at limangdaang taon ang Iglesya Katolika sa mundo. Maglilimangdaang taon naman ang mga Protestante. Ang Iglesia ni Cristo ay mag-aapat napu’t limang taon lamang mula noong 1914.”

TRANSLATION: “The Catholic Church has been here for more that 1500 years. The Protestants are about 500 years. The Iglesia ni Cristo is going 45 since 1914.”

**Years 527 to 565?

PASUGO May 1952, p. 5 (by Ben Santiago):
“Mula taong 527 hanggang 565 sa panahon ng Emperador Justiniano naging ganap ang pagkatatag ng Iglesyang ito na sumipot sa Pulong ng Nicea.”

TRANSLATION: “From 527 to 565 in the time of Emperor Justinian, this Church that appeared in the Council of Nicea was fully established.”

**1870?

PASUGO August 1962, p.3 (by Ben Santiago):
“Sino ang nagtayo ng Iglesya Katolika Apostolika Romana? Ang Konsilyo ng Batikano! Kailan? Noong 1870.”

TRANSLATION: “Who founded the Roman Catholic and Apostolic Church? The Vatican Council! When? In 1870.”

PASUGO Marso 1956, p. 25 (Teofilo Ramos)
“Ang Iglesya Katolika’y pinabrika lamang ng mga Obispo noong 1870 sa Baticano”.

Translation: The Catholic Church was fabricated only by the Bishops in 1870 in Vatican.

**4th Century?

PASUGO February 1952, p. 9 (Joaquin Balmores):
“Hindi mapapasinungalingan ninuman na talagang ang Iglesya Katolika ang lumitaw sa loob ng Emperyo Romano noong ika-apat na siglo.”

TRANSLATION: “Nobody can deny that the Catholic Church appeared in the Roman Empire in the fourth century.

Hindi lang dalawang makaiba. Pagkadami-dami.

Advertisements