SI KRISTO BA AY UMIIRAL NA BAGO LALANGIN ANG MUNDO?

SINO ANG KARUNUNGAN NG DIOS?

I Corinto 2:7-8

Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:

Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Mga Taga-Efeso 3:10-11 TLAB

Upang ngayo’y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin:

I Mga Taga-Corinto 1:24 TLAB

Nguni’t sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios.

Note: SI KRISTO PO PALA ANG KARUNUNGAN NG AMA.

UMIIIRAL NA BA ANG KARUNUNGAN(KRISTO) BAGO LALANGIN ANG MUNDO?

BASA…..

NAGSALITA ANG KARUNUNGAN NG GANITO…

Mga Kawikaan 8:22-36 TLAB

Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako’y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako’y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako’y nailabas: Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya’y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: NASA SIPING nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka’t mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan. Mangakinig kayo ng turo, at kayo’y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Sapagka’t sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. Nguni’t siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan.

NOTE: UMIIRAL  NA PALA SIYA NUNG LALANGIN NG KANYANG AMA ANG MUNDO.

MALIWANAG TALAGA NA UMIIRAL NA SIYA.

Juan 17:5 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.

NOTE: NAGTAMO NA SYA NG KALUWALHATIAN MULA SA AMA BAGO LALANGIN ANG MUNDO

Kawikaan 30:4

Sino ang sumampa sa langit,
at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?

NOTE: SI AGOR NA ISA SA MGA SUMULAT NG MGA KAWIKAAN AY NANINIWALA NA MAY ANAK ANG AMA NA MAY LIKHA SA LAHAT.

Advertisements