image

The Pasugo Vs. Pasugo of Iglesia ni Cristong Tao ni Manalo 1914 (continuation)

20. Sino ang tatawaging Makapangyarihang Dios sa Isaias 9:6?

*** Hindi si Cristo:

PASUGO November-December 1985, p.33

“KUNG SUSURIING MABUTI ang nilalaman ng Isaias 9:6 sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Cristo, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging Makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak.”

*** Si Cristo:

PASUGO Agosto 1939
“Ang ating Panginoong Jesucristo ba’y tinatawag ding Dios? Tunghayan natin ang hula ng profetang si Isaias sa 9:6:

Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.”

Ang batang lalaking ipanganganak na tinutukoy ni Isaias ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ding Siya’y aatangan ng pamamahala: na ito’y pinatunayan ni Cristo nang sabihin Niyang: Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. (Mat. 28:18) Pagkatapos na Siya’y atangan ng pamamahala Siya’y TATAWAGING DIOS; ngunit hindi tunay na Dios, kundi tatawagin lamang”

_____
*SALU-SALUNGATAN sa SARILI

21. Malilipol daw ang mga TUPA ni Cristo? Ay, HINDI daw pala!

Walang natira;

PASUGO Enero 1964, p. 2
“Sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas ng Pasugo (Disyembre) ay ipinaliliwanag kung saan naroon ang Iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod. …Kaya walang natirang tupa si Cristo sa unang siglo, NALIPOL NA LAHAT”

Kailanma’y hindi sila malilipol;

PASUGO May 1968: p. 5
“Ano ang katangian ng maging tupa ni Cristo? Sa Juan 10, 28 ay ganito ang sabi: ‘At sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma’y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinoman sa aking kamay’. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila?y binibigyan niya nang walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailanman.”

22. Who is the Savior?

Chuch, cannot be a savior

(Pasugo, November/December 1986, page 13)
“We have never taught that the Church of Christ is the savior of man”

Can be Saved by Joining their Church

(Pasugo, October 1998, page 9)
“The true preacher is known by what he teaches. He does not deviate from the teachings of God, of Christ, and of the apostles that the only way by which man will be saved come Judgement Day is by joining the Church of Christ or Iglesia ni Cristo,”

23.ONE SHEPHERD, ONE PASTOR – Christ or Felix Manalo?

FELIX MANALO’S STATEMENT (ANG SULO PAGE 58, 1947)…

“Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ay siyang “Kataastaasang Pastor” (question box p.169). Ito’y salungat din sa turo ni Cristo at ng mga Apostol; sapagka’t sinabi ni Cristo: “AKO ANG TANGING PASTOR” (Juan 10:11,16); sinabi ng mga Apostol na si Cristo ang PASTOR AT OBISPO ng ating mga kaluluwa (I Ped. 2:25).

[The Catholic Church also teaches that the Pope is the Good Shepherd (question box p.169). This is contrary to the teachings of Christ and the Apostles, because Christ said: I AM THE GOOD SHEPHERD (John 10:11,16). The Apostles said: CHRIST IS THE SHEPHERD AND BISHOP OF OUR SOULS (I Pet. 2:25)].

ERANO MANALO’S TEACHING (Pasugo, August 1976 P 3) article “The Church of Christ in the Philippines,” written by; Mr. Cipriano Sandoval

“Therefore, this Scriptural truth is revealed to us: as long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing His Church. It is precisely through the instrumentality of that ONE PASTOR, realized in the person of Brother Felix Manalo, that Christ established His other sheep into one flock that is the Church of Christ that emerged in the Philippines in 1914.”

—-

Nowhere in John 10:16 is it said that the “one shepherd” is a prophecy, much less is it said that there is another “one Shepherd” apart from Christ.

Christ is the Good shepherd and the one Shepherd ever. No one should attemp to pirate or steal the glory that belong to the one and only Jesus Christ.

24.Sinasarili ba ng mga INC ang Kaligtasan? Oo o Hindi?

HINDI daw

PASUGO Hulyo 1953, p. 15, (sinulat ni Joaqin Balmores)
“Kami raw na mga Iglesya ni Cristo ay nagtatangi ng mga tao. Sinasarili raw namin ang kaligtasan. Iyan ay hindi totoo, at kung may nagsasabi niyan sa amin sa kasalukuyan, iyan ay bunga ng malaking kadiliman na naghahari sa kanilang buong pagkatao.”

OO daw

PASUGO Agosto 1966, p. 13, (sinulat ni Tomas C. Catangay)
“Totoo na kailangan ng tao ang pananampalataya upang maligtas, ngunit kung siya’y hindi Iglesya ni Cristo, tiyak na hindi siya maliligtas.”

25. Nagtatangi nga ba talaga ng Tao ang INC-1914?

HINDI daw nagtatangi

PASUGO Hulyo 1953, p. 15, (sinulat ni Joaqin Balmores)
“Kami raw na mga Iglesya ni Cristo ay nagtatangi ng mga tao. Sinasarili raw namin ang kaligtasan. Iyan ay hindi totoo, at kung may nagsasabi niyan sa amin sa kasalukuyan, iyan ay bunga ng malaking kadiliman na naghahari sa kanilang buong pagkatao.”

Nagtatangi – tanging sila lang

PASUGO Hunyo 1967, p. 16 (sinulat din ni T.C. Catangay)

“Ang may karapatan na tumawag sa Dios, humingi at bigyan, tanging tayo lamang na mga Iglesya ni Cristo.”

26. Felix Manalo, pareho daw ni Jesus na kahit di nakapag-aral pero binigyan ng Dios ng karunungan

PASUGO Enero 1953, p. 10:
“Ito’y natupad sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Siya’y marunong bagama’t hindi nag-aral kailanman. At ang kanyang dunong ay humihiya sa mga kumakaaway sa kanya. Natupad din ito kay kapatid na Felix Manalo. Siya’y walang katangian ayon sa laman. Natupad gaya ng dunong, kayamanan, o kaya’y kapangyarihan. Hindi siya nag-aral sa paaralan ng tao. Ngunit kung si Kapatid na Felix Manalo man ay mangmang sa karunungan ng sanlibutan, gayunman ay marunong siya ng mga salita ng Dios.”

So pinapalabas nilang si Manalo ay katulad ni Cristo na di nakapag-aral pero binigyan ng Dios ng karunungan: Totoo kaya?

Pasugo Hulyo 27, 1964, p. 180, 182; (Ika-50 Anibersaryo) na si Felix Manalo’y nag-aral sa paaralan nga tao gaya nitong mga sumusunod:

Pahina 180:
“Noong 1904, ay nag-aral si Felix Manalo sa paaralan ng Methodist Theological Seminary. (Hindi pa naitatag ang kanyang Iglesia).

Pahina 182:
sinasabing nagpunta si Manalo sa Amerika noong 1919, at nag-aral sa Pacific School of Religion sa California, USA.

** Ito ba ay hayagang pagsisinungaling?

27. Salita at tungkuling “anghel”, hindi tumutukoy o tumutukoy at ikinakapit pa sa kalagayan sa pagkalikha?

Hindi tumutukoy sa kalagayan

PASUGO July 1956, p.28
“Samakatuwid, ang salitang anghel ay hindi tumutukoy sa isang tanging kalagayan sa pagkalikha kundi nagsasaad ng pangalan ng tungkuling tinataglay. Kaya’t ang sinasabi sa Webster’s New Modern English, pahina 34, na ‘An angel denotes an office and not the nature of the agent’ (Ang anghel ay nagsasaad ng tungkulin at hindi ang kalagayan na kumakatawan), ay sumasang-ayon sa pagtuturo ng Banal na Kasulatan.”

Tumutukoy din daw sa kalagayan

PASUGO July 1956, p.28
“Ang tungkuling anghel ay ikinakapit sa dalawang uri ng kalagayan sa pagkalikha. Una, ESPIRITU NA MALUWALHATI ang kalagayan (Heb. 1:13-14) at ito?y tinatanggap ng lahat; at ikalawa, TAO ang kalagayan (Apoc. 1:16, 20; Dan. 12:3) at ito ang tinututulan at hindi matanggap ng marami.

28. Pag-angkin.

PASUGO Disyembre 1956, p. 17: (patula)
“ANG KAPANGANAKAN NG SINUGO

At sa huling kaarawang nalalapit na ngang ganap;
Ang dakilang paghuhukom ng Dios sa taong lahat;
Sa pagibig ni Bathalang ang tao ay maligtas;
Sa hula ay pinabangon ang Sugo sa Pilipinas;
Siya ay si Kapatid Felix Manalo ang tawag;
Si Elias na paririto bago dumating ang wakas.”

PASUGO Hunyo 1967, p. 11 (patula)
“Alaala natin ngayon ang kanyang kaarawan
Isang sangol na lalaki sa atin ay ibinigay;
Ang araw ay ika-sampu ang buwan ay Mayo naman;
Nang kumita ng liwanag ang sinugong ating mahal;
Sa dahon ng kasaysayan ay hindi na mapipigtal;
Ang kanyang kasaysayang punung-puno ng tagumpay.”

pero ayon sa Bibliya:

Juan 4:9,16: “At nahayag ang pag-ibig ng Dios sa atin, sapagkat sinugo ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya, at ating makilala at sampalayatanan “ang pag-ibig ng Dios sa atin…”

Gawa 4:12: “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan; sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas.”

29. Is INC ni Malano deceiving the public and it’s own members on the total count?

total membership of INC – listed by years.

1949, 4 million, Pasugo, August 1954, p.5-6

1950, 2 million, Pasugo, December 1955, p.35-36

1951, 2 million, Pasugo, July 1951, p.24

1955, 1 million, Pasugo, July 1964, p.23

1961, 4 million, Manila Times, October 13, 1961

1963, 3.5 million, Sunday Times Magazine, April 28, 1963, p.62

1964, 3 million, Sunday Times Magazine, August 9, 1964, p.28-29

1965, 4 million, Philippine Herald, November 1, 1965

1966, 5 million, Manila Times, May 9, 1966 and Pasugo, July 1966, p.6.

____
So this (INC-1914) is the true Religion? Really?

Advertisements