image

The Pasugo Vs. Pasugo of Iglesia ni Cristong Tao ni Manalo 1914 (continuation)

30. Kanino galing ang mga itinuturo sa INC?

Hindi kay F.Manalo:

PASUGO Nobyembre 1959, p.20
“Kaninong aral ang itinuturo ng Iglesya ni Cristo? Aral ng Dios, ni Cristo at ng mga Apostol na nasusulat sa Banal na Kasulatan. Walang aral si Kapatid na Felix Manalo na kinatha mula sa kanyang sarili”

Si F.Manalo ang gumagawa:

PASUGO Mayo 1963, p. 27
“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga dokrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na F. Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila”

PASUGO Mayo 1961, p. 4
‘At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo’.

31. Ministro ba ni Satanas ang mga paring Katoliko at mga pastor Protestante o mga sugo rin ng Dios?

PASUGO Agosto, 1961
‘Kaya sa wakas ng lathalaing ito, dapat na nating itakwil and mga paring katoliko at mga pastor protestante, sapagka’t sila’y mga ministro ni Satanas! Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba’t ibang iglesia Protestante, sapagka’t sila’y hindi sa Diyos, kundi sila’y kay Satanas, o sa demonyo.?

VS..

PASUGO May, 2003
“As proven from historical documents, Martin Luther denounced the seat of papacy as a devil’s nest (World’s Great Events, vol. 4,p.31).He vehemently opposed the catholic Church for its adherence to unscriptural doctrines and was the greatest and most famous proponent of the Reformation. He called on the Catholic Church to reform from apostasy, through his mission was not to restore or reestablish the Church of Christ. Martin Luther is the prophesied second angel or messenger in Revelation.”

32. Sino daw ang binhi ni Abraham?

Si Manalo daw:
PASUGO 1976, p. 14
“Bro. Felix Y. Manalo is the seed of Abraham.”

Si Cristo:
PASUGO 1999, p. 4
“There is only one whom God acknowledge as the seed of Abraham – our Lord Jesus Christ.”

PASUGO Mayo 1964
“Si Cristo ang iisang binhi ni Abraham”

33. What does the phrase “to your children” in Acts 2:39 refer to?

The Jews

Pasugo, March 1969, page 4
..to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.” (Acts 2:39)
The words, “unto you and your children,” are undoubtedly spoken with reference to the Jews who were the first fruits of those who were called (James 1:1,18) and the Gentiles who were the children of the Israelites having been begotten through the preaching of the gospel. (I Cor. 4:15; Rom 16:4,16). Those who were not among the early Christians are referred to as “all that are afar off,

The Gentiles

Pasugo, February 1957, page 37
“For the promise is to you, and to your children, and to all that are far off, whomever the Lord our God shall call.” — Acts2:38-39 (Douay-Rheims)

The people referred to as the “other sheep” by Jesus are those who also have the promise of the Holy Ghost–all that are far off, even as many as the Lord God shall call. There are, therefore, three (3) groups of people to whom is the promise of the Holy Ghost, namely: FIRST, To You–the Israelites or Jews (Acts 2:36-37); SECOND, To Your Children–the Gentiles who have been converted by Paulm children begotten through the Godpel (I Corinthians 4:15), not the children of the Jews in the Flesh, who are both parents and children all Jews, but children of the promise — Gentiles (Romans 9:6-8);…

34. Iglesia ni Cristo kay Manalo, may aral ng demonyo?

(aral ng demonyo = ipinagbabawal ang pagaasawa (hindi ipapahintulot ang pag-aasawa)

“Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;”
“Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.” (I Tim. 4:1, 3, King James Version)

Ang mga nagaaral ng pagkamanggagawa sa “Iglesia ni Cristo” kay Manalo ay hindi pinapahintulutang mag asawa habang nagaaral. Ang pagsuway nila ay mangangahulugan ng pagkatanggal sa tungkulin (hindi pagpapatuloy ng pagaaral).
Ang sandaling panahon na pagbabawal sa kanila ay pumapailalim sa klase ng doktrina ng mga demonyo ayon sa 1 Timoteo 4:1-3.

Sangayon sa kanila(INC), ang tuntuning ito ay panandalian lamang habang nagaaral upang hindi makaabala sa kanilang debosyon at pagaaral.

Kahit panandalian, ito ay salungat sa dapat na tuntunin ng tamang Iglesia.

35. Does God dwelleth in temples made with hands?

Bible = dwelleth not in temples made with hands

Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands; (KJV)

Pasugo = his Spirit dwells – modern house of worship (Building)

Pasugo, August 1969, p.17
We are summoned by the Lord God to serve him in the Body or the Church of Christ. We have to worship Him in the house where his Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above.*

*Picture of INC Church Building

36. The church started Where?

In Jerusalem

Pasugo Magasin, April 1955 pp. 36.
“The truth – the church built by Christ is the true church. There can be no other else. It began in Jerusalem.”

In the Philippines

Pasugo Magasin, September – October 1988 pp. 14.
“The Church of Christ that started in the Philippines will reach the West.”

37. VICTORY was given to Manalo!

Pasugo GOD’S MESSENGER limbag June 2008, vol. 60, no. 6 [ISSN 0116-1636]

TITLE:
Celebrating the 122nd birth anniversary
of Brother Felix Y. Manalo
A MOMENT OF PROFOUND REMINISCENCE

Tribute ang kanilang ipinagkaloob sa kaarawan ni Manalo

pahina 6:
1. Opening Number performed by The Sanctuary Choir: Sa Sugo Ibinigay Ang Tagumpay [“To The Messenger Was Given Victory”]
2. The Tabernacle Strings gave violin accompaniment to the poem Paggunity sa Sugo [“Tribute to the Messenger”]
3. Solo performance of the acoustic Awit sa Sugo [“Ode to the Messenger”] by Brother Fer De Castro
4. Another solo performance, this time the classical Sumilang na ang Kaniyang Liwanag [“And then came His light”] by Sister Joy Cacayan, and
5. The R&B-soul-inspired “Jesus, I’ll wait for You” by Brother Andrei Silva.

Sa limang presentasyon, isa lang ba ang kay Cristo at apat ang kay Manalo? May pag-alala din kaya sila sa pagparito ni Jesus bilang Cristong tagapagligtas?

Ang pambungad na awit: Sa Sugo Ibinigay ang Tagumpay [“To The Messenger Was Given Victory”] ay isang kalapastanganan sa Diyos sapagkat ang Tagumpay ay ipinagkaloob hindi kay Manalo kundi sa Panginoong Jesu-Cristo:
1 Chronicles 29:11 Thine, O LORD is the greatness, and the power, and the glory, and THE VICTORY, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.

Psalm 98:1 O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.

Isa na namang pag angkin ng naaayon kay Cristo.

38. Hindi Siya naging Dios kailanman – sangayon sa INC

PASUGO January 1964, p.13
“Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesukristo sa Kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan.Hindi Siya naging Dios kailanman.”

Tingnan nga natin ang sabi din ng INC ni Manalo tungkol dito.—————————–

Dios daw ang Cordero – ang ating Panginoong Hesus

HIMNARIO ILOCANO ng INC na inilathala ng Burgos Press sa Bigan, Ilocos Sur noong 1938

ikalawang saknong ng Hymn # 23.
Dios Anac, naayat
Inca cad ipangag
Toy cararag;
Bendicionmo ngarud,
Asia di mabubus,
Urayenmi, Jesus
A magun-od

Hymn # 45:
Hosanna, hosanna
Raem ken Cordero’t Dios!
Gloria, Gloria, cantaentay,
Iti Ari pagyamantay;
Hosanna, hosanna
Raem ken Cordero’t Dios!

Dalawang beses pang binanggit na Dios ang Cordero na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.

Sa ikaapat na saknong ng Hymn # 121:
O Jesus, Dios a nadungago
Sica ti talecmi, Apo
Iti peggad a masango
Dacam cadi ti yespalmo

____
Tinatawag lang daw dios pero hindi naman totoong dios at hindi naging dios kaylan man. Pero sinasamba nila. Kaya sumasamba sila sa dios-diyosan.

39. Sino daw ang Nagtatag?

Si Cristo daw ang nagtatag ng Iglesia Katolika dahil ito daw ang Iglesia ni Cristo nang pasimula.

PASUGO April 1966, p. 46:
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng maling aral sa Iglesya Katolika na sa pasimula’y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo”.

Iglesia Katolika daw ay itinatag ng diablo.

PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo.

Advertisements