image

The Pasugo Vs. Pasugo of Iglesia ni Cristong Tao ni Manalo 1914 (continuation)

40. Mga kasinungalingan at kontradisyon ng INC ni Manalo tungkol sa pagkatatag ng Relihiyong Katolika – Salusalungat ng lathala. Hindi lang naniniwala sa kasinungalingan, sila pa ang pinanggagalingan nito.

PASUGO Nobyembre 1956, p. 18: (sinulat ni Emiliano Magtuto)

“Tiyak na walang bisa ang pagtuturo ng Relihiyong Katolika sa paaralang bayan. Nang libong taon nang nakatatag ang Relihiyong ito sa mundo? Kulang pa ang libu-libong taon na nakatatag ito s mundo…” (libu-libong taon — 2000/ o mahigit)

PASUGO Pebrero 1959, p. 1: (sinulat ni Ben Santiago)

“Mahigit nang isang libo at limangdaang taon ang Iglesia Katolika sa mundo. Maglilimangdaang taon naman ang mga Protestante. Ang Iglesia ni Cristo ay mag-aapatnapu’t limang taon lamang mula noong 1914.” (Ika-limang siglo ng Iglesia Katolika)

PASUGO Mayo 1952, p. 5: (sinulat ni Ben Santiago).

“Mula sa taong 527 hanggang 565 sa panahon ng Emperador Justinano naging ganap ang pagkatatag ng Iglesiang ito na sumipot sa Pulong ng Nicea.” (Ika-anim na siglo)

PASUGO Agosto 1962, p. 3: (sinulat ni Ben Santiago)

“Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang Konsilyo Batikano! Kailan? Noong 1870.” (Ika-labingsiyam na siglo)

PASUGO Marso 1956, p. 25: (sinulat ni Teofilo Ramos)

“Ang Iglesia Katolika’y pinabrika lamang ng mga Obispo noong 1870 sa Batikano.”

PASUGO Pebrero 1952, p. 9: (sinulat ni Joaquin Balmores)

“Hindi mapapasinungalingan ninuman na talagang ang Iglesia Katolika ang lumitaw sa loob ng Emperyo Romano noong ika-apat na siglo.”

PANSININ: Ang mga ito ang Ministrong inaralan at inatasang magpahayag ng pagkatatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana:

Si Emiliano Magtuto–PASUGO Nob. 1956, p. 18: — 44 B.C.

Si Benjamin Santiago — PASUGO Peb. 1959, p. 1: — 400 A.D.

Si Benjamin Santiago — PASUGO Ago. 1962, p. 3: — 1870 A.D.

Si Teofilo C. Ramos — PASUGO Mar. 1956, p. 25: — 1870 A.D.

Si Joaquin Balmores — PASUGO Peb. 1952, p. 9: — 400 A.D.

Dahil dito lalong lumilitaw na hindi sa Dios at kay Cristo ang itinayong Iglesia ni Felix Manalo alinsunod pa rin sa nasusulat sa Magasing PASUGO na ganito ang mababasa natin:

PASUGO Agosto 1951, p. 18
“Totoo rin na kung ang Iglesia ay iba-iba ang inaaral sa iba’t ibang panahon ay tunay na Iglesia ni Cristo.”

Ayon sa Biblia:
Juan 8:44
Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

*May panahon pa kayong sumunod at manampalataya sa tunay na aral ng Makapangyarihang Dios. Hayaang ang Espiritu Santo ang mag gabay at magturo ng katotohanan sa inyo, hindi ang tao o mga tao na puno ng kasinungalingan.

41. Iglesia ni Cristo na itinatag ni Manalo = BOGUS CHURCH (HUWAD)

1) Si Cristo daw ang nagtatag:

PASUGO Setyembre 1940, p.
“Dapat malaman ng lahat, ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si Cristo ang nagtatag nito.”

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
“Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem.”

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang.”

Huwad daw ang iglesia kung mayroon mang nagsisibangon ngayon at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin maliban sa itinatag ni Cristo. At ang itinatag ni Cristo ay sa Jerusalem.

2) Si Felix Manalo daw ang nagtatag ng iglesia ni Cristo sa Pilipinas-1914

Pasugo Magasin, May 1997 pp. 11.
“Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state among other things that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo.”

PASUGO Mayo 1967, p.14:
“Sa panahong ito ng mga wakas ng Lupa na nagsimula sa unang Digmaang Pandaigdig ay tatawag ang Dios sa kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang huling Organisasyon. Kung gayon ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni Felix Manalo”.

Tingnan uli ang sabi ng Pasugo kung ano ang iglesia na hindi si Cristo ang nagtatag?

Pasugo Magasin, March – April 1984 pp. 14.“Christ, therefore, is the foumder of his church, the true church. Hence, a church established by any other founder means a bogus or false church.”

*It explicitly means that the Iglesia ni Cristo is a bogus church.
Last edited by retro_one; 12-13-2012 at 10:12 PM.

42. Kay satanas ba ang mga nagpatong ng kamay kay ginoong Felix Manalo? (Ayun sa INC)

Sino daw ba ang dapat magpatong ng kamay?
Sa Pasugo Marso 1939 page 17:
…”sapagka’t ang makapagpapatong lamang ng kamay ay ang mga inihalal ng Dios sa pamamagitan ng hula o ng pagkatawag ng harapan.
image

Imbitasyon ng INC sa pagdiriwang ukol sa pasasalamat –

Pagpapatong ng kamay kay ginoong Felix Manalo
image

“Gentlemen: We cordially invite your majesty to the celebration concerning the THANKSGIVING due to the FIFTH YEAR LIFE of “IGLESIA NI KRISTO” in the Philippines and the LAYING OF HANDS on brother Felix Manalo in the duty of Pastor and Administrator of the Church.”

Ano ang gaganapin sa pagdiriwang? “…ang PAGPAPATONG NG KAMAY sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagka Pastor at Tagapamahala ng Iglesia.”

Sino-sino ba itong mga nagpatong ng kamay kay F.Manalo? Ito ba ay inihahayag nila sa mga miyembro nila?
Sa kanang pahina bilang 7, ganino ang mababasa kung sino-sino ang nakatungkol na magpatong ng kamay.

“7. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesiang natatatag sa Kapuluan, na ang mga ito’y ang mga kagalanggalang ng Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guiliermo Zarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quiajano at Roque Bautista.”

Obispo at mga Pastor ng mga iba’t ibang Iglesia. Sila ang mga nagpatong kay Felix Manalo. Iba’t ibang relihion ang nagpatong ng kamay.
Tingnan naman natin ang ang kanila ding lathala tungkol sa mga iba’t ibang relihiyon at mga namumuno dito.

Sa Pasugo August 1961 page 39
“Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring katoliko at mga pastor protestante, sapagka’t sila ay mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba’t ibang iglesia protestante, sapagka’t silay hindi sa Diyos, kundi sila’y kay Satanas o sa Demonyo.

Batay na rin sa kanilang sariling mga publikasyon, at kanilang paniniwala; lumalabas (para sa kanila) na ang mga nagpatong ng kamay kay Felix Manalo na mga Bishops at Pastors ng iba’t ibang iglesia “upang si Manalo ay manguna sa kongregasyon ng iglesiya(1914)” ay hindi sa Diyos kundi kay Satanas o sa diyablo.

Ganito BA katindi ang pinagmulan ng huwad ng iglesiang itinatag ni Felix Manalo? Kayo ang sumagot.

Quote Originally Posted by retro_one  View Post
These clippings came from different sources with most topics referenced to the INC documents ie. Pasugo, the Bible

1. Read the Bible or NOT?

Pasugo, October 1995, page 4
The Bible or the word of God is a “mystery which was kept secret.” Thus, it is no ordinary book that cound be understood or interpreted by just anybody who can read. This is why the apostle Paul quipped: “Always learning and never able to come to the knowledge of the truth.” (II Tim. 3:7, ibid)
But many people have thought that they could understand the Bible by themselves. Thus, the proliferation of numerous self-proclaimed preachers, all claiming to have understood the Bible and …..

Pasugo, July 1953, page 30
..For goodness sake, why don’t people ever try to read the Holy Bible and verify for themselves instead of just believing and following, undiscerning, every word and whim of their religious leaders…
Unang pasok…sablay agad.

Between the supposed quotes of the Pasugo….where did you see contradiction? Did October 1995 issue said not to read the bible?

Puro kopya niya lang yan mula sa ibat ibang source.. Akala, nakapulot ng diamante., yun pla puwit lang ng baso.. Puro asar at inggit ang mga yan sa INC., kitang kita nila, nagtatagumpay eh..

Quote Originally Posted by truthdefender INC  View Post

Puro kopya niya lang yan mula sa ibat ibang source.. Akala, nakapulot ng diamante., yun pla puwit lang ng baso.. Puro asar at inggit ang mga yan sa INC., kitang kita nila, nagtatagumpay eh..
Nakita ko nanaman yung favorite cliche ng mga INC ni Manalo

Dito lang naman umiikot yung palusot nyo eh:
– “Inggit lang yang mga yan sa INC”
– “Pag nagtatagumpay inuusig talaga”
– “Walang kwentang pumatol sa mga di makaintindi” (Troll excuse)

Paulet-ulet wala bang bago tulad ng “Bigyan ng jacket ang mga born-again” ?

Puro kopya lang pala eh bat hindi nyo ilabas yung original copy para idebunk nyo yung mga nakapost dito?
Ang saya di ba?

Quote Originally Posted by truthdefenderINC  View Post

Puro kopya niya lang yan mula sa ibat ibang source.. Akala, nakapulot ng diamante., yun pla puwit lang ng baso.. Puro asar at inggit ang mga yan sa INC., kitang kita nila, nagtatagumpay eh..

Jeremiah 9:23 – Thus saith the LORD, Let not the wise [man] glory in his wisdom, neither let the mighty [man] glory in his might, let not the rich [man] glory in his riches

James 4:6 – But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.

Matthew 6
1“Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven
2 “Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. 3 But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, 4 so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

dont be decieved people of INC.. oo nga at malaki na ang tagumpay nyo pero sa mata lang yan ng tao. wag nyo ipagmamalaki yang sinasabi nyong tagumpay dito sa lupa. walang bilang yan sa langit..

2 Timothy 3:13 But bad men and IMPOSTORS will go on from bad to worse, misleading and being misled.
Last edited by ELI; 12-30-2012 at 05:12 PM.

Quote Originally Posted by truthdefenderINC  View Post

Puro kopya niya lang yan mula sa ibat ibang source.. Akala, nakapulot ng diamante., yun pla puwit lang ng baso.. Puro asar at inggit ang mga yan sa INC., kitang kita nila, nagtatagumpay eh..
Hmm Pasugo is just puwit lang ng baso..??

Quote Originally Posted by truthdefenderINC  View Post

Puro kopya niya lang yan mula sa ibat ibang source.. Akala, nakapulot ng diamante., yun pla puwit lang ng baso.. Puro asar at inggit ang mga yan sa INC., kitang kita nila, nagtatagumpay eh..
Kung sa panahon ngayon, iniisip ninyong nagtatagumpay ang INC ni Manalo sa baluktot na aral, hindi ganyan pagdating ni Cristo. Dahil bubuwagin Niya ang mga bulaang propeta.

43. Dapat pa bang aniban ang unang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo?

Hindi na daw maaaring pasukan ang tunay na Iglesia

PASUGO May 1974 p.24
“Nagkakamali si G. Vito sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa Iglesia na itinayo ni Cristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ang Iglesiang itinayo ni Cristo sapagkat yao’y wala na.”

Umanib din daw sa tunay na Iglesia

PASUGO, January-February 1990, p.24
“Ang nagtatag ng tunay na Iglesia ni Cristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni Kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng Iglesia na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo.

Advertisements