image

MARAMI SA MGA TAO ANG NALITO KUNG ANO NGA BA TALAGA ANG TUNAY NA KALAGAYAN NG PANGINOONG HESUKRISTO, MARAMING NAGSASABI NA SIYA’Y DIOS, MARAMI DING NAGSASABI NA SIYA’Y TAO LAMANG SAPAGKAT SIYA’Y AY NAUHAW, NAGUTOM AT NAMATAY.

ANO NGA BA TALAGA ANG TUNAY NA KALAGAYAN NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO? TAO LANG BA TALAGA O DIOS NA NAHAYAG SA LAMAN O NAGKATAWANG-TAO?

PAANO NGA BA SIYA UMIIRAL? SIYA BA AY UMIIRAL NA SA HINDI PA NILIKHA ANG MUNDO O UMIIRAL LANG SIYA NOONG IPINANGANAK SIYA NI MARIA?

TUNGHAYAN:

UMPISAHAN MAN HO NATIN SA PAKSA KUNG ANO BA TALAGA ANG KALAGAYAN NI KRISTO BAGO SYA SUGUIN NG AMA DITO SA SANGLIBUTAN, AT PARA MAS MAINAM, ATIN ITONG IDAAN SA MGA KATANUNGAN AT KASAGUTAN MULA SA BANAL NA KASULATAN.

1.TANONG: SAAN BA NANGGALING ANG KRISTO?

SAGOT: Juan 6:38 Sapagka’t bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Note: Si Kristo pala ay hindi nagmula dito sa lupa kundi bumaba siya mula sa langit.

2. TANONG: DOON SA LANGIT, KANINO O SAAN SI KRISTO NANGGALING? LALO PA NATIN PALALIMIN.

SAGOT:
Juan 13:3

Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya’y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon,

NOTE: MALIWANAG NA KRISTO HINDI LANG GALING SA LANGIT, KUNDI SA DIOS MISMO.

3. TANONG: SAANG PARTE SYA NG DIOS NANGGALING O NAGMULA?

SAGOT: Juan 1:18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

NOTE: NAGMULA PALA SIYA SA SINAPUPUNAN NG AMA.

4. TANONG: PAANO NG AMA IPINANGANAK ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK (KRISTO).?

SAGOT:

Awit 2:7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

Hebreo 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon:

Hebreo 1:5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

NOTE: MALIWANAG KUNG PAANO IPINANGANAK NG AMA ANG KANYANG ANAK. SA PAMAMAGITAN LANG NG KANYANG SALITA AY IPINANGANAK NIYA ANG ANAK(KRISTO).

5. TANONG: MERON BANG NAGPAPATUNAY NA PROPETA NOONG UNA NA SI KRISTO AY UMIIRAL NA NUNG LALANGIN NG KANYANG AMA ANG MUNDO?

SAGOT: Kawikaan 30:4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?

Note: MALIWANAG DIN PO NA ALAM NI PROPETA AGOR NA ISA SA SUMULAT SA LIBRO NG KAWIKAAN NA ANG AMA AY MAY ANAK NA NUNG LALANGIN NG AMA ANG MUNDO DAHIL HINDI NAMAN SIGURO NIYA SASABIHIN ANG “ANO ANG PANGALAN NG KANYANG ANAK KUNG WALANG ANAK ANG AMA”.

6. TANONG: NUNG SUGUIN NG AMA ANG ANAK DITO SA SANGLIBUTAN, PAPAANU NAPARITO ANG ANAK?

SAGOT: Hebreo 10:5 Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo.

Note: PUMASOK PALA SIYA SA SANGLIBUTAN AT IPINAGHANDA SIYA NG AMA NG ISANG KATAWAN AT IYON ANG IPINAGLIHI NI MARIA. MALIWANAG NA HINDI SIYA DITO NAGMULA SA LUPA KUNDI PUMASOK SYA DITO SA SANGLIBUTAN MULA SA LANGIT.

7. TANONG: NATUPAD BA NI KRISTO ANG HULA TUNGKOL SA KANYANG PAGPAPARITO?

SAGOT: OPO MGA KAPATID, NATUPAD PO.
2 Juan 1:7 Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.

Note: Mga kapatid, si KRISTO PO AY NAPARITONG NASA LAMAN, HINDI SYA NAPARITONG LAMAN LANG, MAGKAIBA PO IYON. SINASABING NASA LAMAN SAPAGKAT KUMUHA SIYA NG KATAWANG TAO AT ANG KATAWAN NA IYON AY IYON ANG INIHANDA NG AMA SA KANYA MULA KAY MARIA.

8. TANONG: IPINANGANAK BA SI KRISTO SA ESPIRITU BAGO SIYA IPINANGANAK SA LAMAN?

SAGOT: OPO KAPATID, IPINANGANAK PO SIYA BAGO SIYA NAPARITO SA MUNDO AT IPINANGANAK SA LAMAN.
Juan 1:18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

MULA SA SINAPUPUNAN NG AMA….

Juan 3:6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.

9. TANONG: SINO BA ANG KRISTO NA IPINANGANAK NI MARIA?

SAGOT: Mateo 1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.

NOTE: SI KRISTO AY SI EMMANUEL NA KUNG LILIWANAGIN AY “SUMASAATIN ANG DIOS”.

10. TANONG: MERON BANG MABABASA NA PINATUNAYAN NI KRISTO NA SIYA MAN AY PANGINOONG DIOS DIN?

SAGOT: Mateo 4:6-7

At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t nasusulat, Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.

NOTE: SA PANAHONG ITO HABANG NASA KATAWANG – TAO PA SI KRISTO, SINUSUBUKAN NI SATANAS NA TUKSUHIN SIYA SAPAGKAT ALAM NI SATANAS ANG KAHINAAN NG TAO NGUNIT NABIGO SIYA. AT DITOY ITINABOY NI KRISTO SI SATANAS SA PAGKASABIY “HUWAG MONG TUTUKSUHIN ANG PANGINOON MONG DIOS”.

DITOY MALIWANAG NA SI KRISTO AY DIOS DIN NAMAN NA NAHAYAG SA LAMAN.

11. TANONG: ANONG KLASE ANG PAGKADIOS NG ANAK?

SAGOT:  Colosas 2:9 Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman.

Note: Siya ay DIOS NA NAHAYAG SA LAMAN

12. TANONG: BAKIT SINABI NI KRISTO NA ” MAKILALA KA NILA NA NAG IISANG DIOS NA TUNAY?

SAGOT: SAPAGKAT SA PANAHONG IYON ANG ANAK AY NASA PAGKAKATAWANG – TAO, IISA LANG TALAGA ANG DIOS NA TUNAY NA LUMALANG SA LAHAT NA BAGAY AT KAYA NAPARITO ANG BUGTONG NA ANAK UPANG IPAKILALA SIYA(JUAN1:18). NGUNIT HINDI NATIN MAIKAILA NA ANG ANAK NG DIOS AY DIOS DIN NAMAN NA HINUBAD ANG KANYANG PAGKADIOS AT NAKITULAD SA TAO ANG KATUNAYAN,

Filipos 2:5-8
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:

Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,

Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:

At palibhasa’y nasumpungan sa anyong tao, siya’y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

NOTE: MALIWANAG PO ANG PAGKASABI NA BAGAMAN SIYA AY NASA ANYONG DIOS, HINUBAD NIYA ITO AT NAG ANYONG ALIPIN NA NAKITULAD SA MGA TAO. KUNG ATING GAMITAN NG SENTIDO KOMON MGA KABABAYAN, WALA NAMAN SIGURONG TAO NA MAKIKITULAD PA SA TAO. KAYA SI KRISTO NAKIKITULAD SA TAO, SAPAGKAT HINDI NAMAN SIYA TALAGANG TAONG KATUTUBO, HINUBAD NIYA ANG ANYONG DIOS NIYA AT NAKITULAD SA TAO. ANG IBIG LANG SABIHIN NAKITULAD MAN SIYA SA TAO O HINDI, SIYA PA RIN YON, DIOS PA RIN SIYA KAHIT ILANG BESES MAN SIYA MAKITULAD SA MGA TAO DIOS PA RIN SIYA SA KALAGAYAN KAHIT ILANG KATAWAN PA ANG LULUKUBAN NIYA O TATAHANAN NIYA.

13. TANONG: ANO ANG TAWAG SA MGA TAONG HINDI NAGPAPAHAYAG NA SI KRISTO AY NAPARITONG NASA LAMAN?

Sagot: 2 Juan 1:7 Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.

NOTE: NAPARITONG NASA LAMAN (NAGKATAWANG-TAO PO ITO)

NAPARITONG LAMAN(LIKAS NA TAO ANG KALAGAYAN)

ANG SABIY, KAPAG HINDI MO IPINAHAYAG NA SI KRISTO AY NAPARIRITONG NASA LAMAN, IKAW AY ANTIKRISTO AT MANDARAYA. KAYA DAPAT MGA KAPATID MAGKAROON PO TAYO NG SENTIDO KOMON ANO HO? HINDI TAO NA LIKAS ANG KALAGAYAN NI KRISTO SAPAGKAT SIYA AY NAPARITONG NASA LAMAN, NAGKATAWANG-TAO. ALAM NIYO MGA KABABAYAN, KUNG GAGAMITIN HO NATIN ANG ATING UTAK, WALA NAMAN PO TALAGANG TAO NA KAILANGAN PA MAGKATAWANG – TAO EH, TAO NA NGA DIBA? KAYA SI KRISTO PO AY NAGKATAWANG – TAO SAPAGKAT HINDI SIYA TALAGANG TAO. GALING SYA SA SINAPUPUNAN NG AMA(JUAN1:18) AT IPINANGANAK SIYA(AWIT 2:7, HEBREO 1:5) NG AMA BAGO LALANGIN ANG MUNDO.

ANG DIOS BA AY MANGANGANAK NG TAO MULA SA KANYANG SINAPUPUNAN? HINDI. ANG DIOS AY NANGANGANAK NG DIOS DIN.

KATULAD NG, SI EBA, BAGAMAN KINUHA SIYA MULA SA TADYANG NI ADAN, EH TAO SI ADAN KAYA TAO RIN SI EBA, EH SI KRISTO IPINANGANAK NG AMA MULA SA KANYANG SINAPUPUNAN EH DIOS ANG AMA, NATURAL LANG NA DIOS SI KRISTO ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK, KAYA NGA BUGTONG EH DAHIL SA AMA SIYA MISMO HINUGOT. WAG PO TAYONG MAGING MAS MATALINO PA SA DIOS MGA KAPATID.

HAYAAN NATING MAS MAKAPANGYARIHAN SIYA SA ATIN AT BINIGYAN NIYA TAYO NG UNAWA UPANG UNAWAIN NATIN ANG HIWAGA NG PAGKADIOS NG KANYANG ANAK. HINDI PORKET NAGKATAWANG TAO SI KRISTO, NAPAGOD, NAUHAW, NAGUTOM, NAMATAY, EH TAO NA LANG TALAGA SIYA SA KAISIPAN NATIN, HINDI GANUN ANG LOHIKO, SIYA AY NAPAGOD, NAGUTOM, NAUHAW, NAMATAY SAPAGKAT ANG KATAWAN AY NAKAKARAMDAM NG MGA GANUNG KARAMDAMAN. KAYA SI KRISTO DINANAS NIYA YANG MGA YAN DAHIL NASA PAGKAKATAWANG -TAO SIYA SA MGA PANAHONG IYAN.

MAGIGING ANTIKRISTO ANG TURING SA ATIN KAPATID KAPAG IPAHAYAG NATIN NA SI KRISTO AY TAO LANG, NGUNIT KALULUGDAN TAYO NG DIOS KUNG IPAPAHAYAG NATIN NA SI KRISTO AY ANAK NG DIOS NA NAPARITONG NASA LAMAN AT NAGKATAWANG-TAO.

14. TANONG: KUNG SI KRISTO AY TAO LANG, NARARAPAT BA NA SAMBAHIN NATIN ANG TAO? NARARAPAT BANG MAGTITIWALA TAYO SA TAO PARA SA ATING KALIGTASAN?

SAGOT: Jeremias 17:5

Ganito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.

NOTE: PAGDATING SA PAGSAMBA AT USAPING PANGKALIGTASAN, KASUMPA-SUMPA PALA ANG TUMITIWALA SA TAO.

15. TANONG: BAKIT SI KRISTO AY INUTOS NA SIYA SASAMBAHIN?

SAGOT: PINASASAMBA SIYA SAPAGKAT HINDI NAMAN TALAGA SIYA TAO. SIYA AY ANAK NG DIOS, GALING SIYA SA DIOS AMA, BUGTONG NA ANAK NG AMA MULA SA SINAPUPUNAN NG AMA BAGO SIYA SUGUIN NG AMA AT PUMASOK SA SANLIBUTAN NA NAHAYAG SA LAMAN (NAGKATAWANG-TAO). KAYA NARARAPAT SIYA NA SAMBAHIN.

16. TANONG : PAPAANO NAGING MAHIWAGA ANG PAGKADIOS NI KRISTO O NG BUGTONG NIYANG ANAK?

SAGOT:

1 Timothy 3:16 KJV

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the Flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

1 Timoteo 3:16

At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kanyang PAGKADIOS; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.

1 Juan 5:20-21

At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo’y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo’y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.

Mga anak ko, mag ingat kayo sa mga diosdiosan.

1 Juan 1:1-5

Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay;

(At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo’y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag);

Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos.

At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo’y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya’y walang anomang kadiliman.

NOTE: MALIWANAG NA MAY HIWAGA ANG PAGKADIOS NI KRISTO. NAHAYAG SIYA SA LAMAN, BINANAL, NAKITA NG ANGHEL AT IPINANGARAL SA MGA BANSA AT SINAMPALATAYANAN SA SANLIBUTAN, GANUN HO KAHIWAGA ANG KANYANG PAGKADIOS.

MGA KABABAYAN, IILAN LANG ITO SA MGA KATUNAYAN NG PAGKADIOS NI KRISTO, BAGAMAN NAPAKARAMING SIMBOLIKO AT SINYALES NA NAGPAPATUNAY NG PAGKADIOS NI KRISTO, HINDI ITO TINATANGGAP NA KARAMIHAN ANG KANYANG TUNAY NA KALAGAYAN AT ANYO BILANG ISANG DIOS NA BUGTONG ANAK NG DIOS AMA. HINDI ITO NAUUNAWAAN NG MGA TAONG NAGTITIWALA SA TAO LANG SAPAGKAT SILAY ISINUMPA .

DI ITO NAGLILIWANAG SA KANILANG KAISIPAN ANG HIWAGA NG PAGKADIOS NG ANAK DAHIL DITO;

II Corinto 4:4

Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

BULAG NA BULAG NA SA MALING ARAL NA UMPISAY BATA PA MAN SILA AY GANITO NA ANG ITINATATAK NG TURO NG ANTIKRISTO SA KANILA….

” SI KRISTO AY TAO LANG, TAO NUNG IPINANGANAK, TAO NUNG NAMUHAY, TAO NUNG NAMATAY, TAO NUNG MABUHAY ULI, TAO NUNG UMAKYAT A LANGIT, TAO NUNG UMUPO SA LUKLUKAN NG KANANG KAMAY NG KARANGALAN, AT TAO RIN NA PAPARITO.”

NAKAKAAWA MGA KAPATID ANG MGA TAONG NAGTITIWALA NITO. HINDI NILA IPINAHAYAG NA SI KRISTO AY NAPARIRITONG NASA LAMAN(NAGKATAWANG-TAO).

ANG KANILANG IPINAHAYAG AY SI KRISTO AY LAMAN LANG AT TAO LANG. HINDI NILA BINIGYANG HALAGA ANG KALAGAYAN NI KRISTO BAGO ITINATAG NG AMA ANG SANGLIBUTAN. SI KRISTO ANG PANGANAY O PINAKAUNA SA LAHAT NA MGA NILALANG, SAPAGKAT WALA PA ANG SANGLIBUTAN AY IPINANGANAK NA SIYA NG AMA.

ANG KANILANG NAKIKITA AY ANG MAN-SIDE LANG NG ATING PANGINOONG HESUS, ANG KATAWAN NA NAGUTOM, NAUHAW, NAMATAY AT NABUHAY. HINDI PO NILA NAKIKITA ANG HIWAGA NG PAGKADIOS NI KRISTO, ANG KANYANG LIKAS NA PAGKADIOS NA HINUBAD NIYA(FILIPOS 2:5-8).

UULITIN KO PO MGA KABABAYAN, DI ITO NAUUNAWAAN NG KARAMIHAN SA ATING MGA KAKABAYAN LALO NA NITONG MGA TAONG WALANG BUKAMBIBIG KUNDI “TAO LANG SI KRISTO NA BUGTONG ANAK NG DIOS” , TAO LANG.

BINULAG NA NGA SILA NG DIOS NANG ANGLIBUTANG ITO NA SI SATANAS;

II Corinto 4:4

Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

NANAWAGAN PO AKO SA LAHAT NA MGA SEKTA NA NAGTITIWALA SA KRISTONG TAO LANG, KASUMPA-SUMPA ANG TAONG NAGTITIWALA SA TAO PAGDATING SA USAPING PANGKALIGTASAN. MAGSILABAS PO KAYO SA KAWAN NG MGA ANTIKRISTO. SILAY KASANGKAPAN NG DIABLO AT ILILIGAW KAYO SA KANILANG MALING ARAL.

KUNG GUSTO NIYO NG KALIGTASAN, MAGTITIWALA KAYO SA DIOS AT TAONG SI KRISTO, AT WAG SA TAONG KRISTO LANG SAPAGKAT ITOY INYONG IKAPAHAMAK.

NAWAY MAGSILBING GABAY ITONG THREAD NA ITO AT MAGBUKAS NAWA ANG INYONG PUSOT ISIPAN SA MGA PATOTOONG ITO.

SUMASA ATIN NAWA ANG KAPAYAPAAN NG ATING PANGINOONG DIOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO NA KANYANG BUGTONG ANAK.

AMEN.

Advertisements