1 – AMA AMIN (PATER NOSTER)

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ADONADAM REHOP OGNAT SAOGNAT REX CHRISTUM DEUM IN DEUM MEUM ABAAM ABELIM ABEIS ABEISTE.

AMANG BANAL NA AMING TAGAPAGLIKHA, DIOS NG MGA DIOS AT PANGINOON NG MGA PANGINOON, AKO POY LUBOS NA NAGPAPASALAMAT SA BIYAYA NA PINAGKALOOB PO NINYO SA AMIN SA ARAW ARAW AT SA MGA SULIRANING AMING NAPAGTAGUMPAYANG MABIGYAN NG SOLUSYON SA PAMAMAGITAN NG INYONG TULONG. SALAMAT SA WALANG HANGGANG PAGMAMAHAL, PAG-AALAGA AT PAGPAPALA SA AMING LAHAT NA NANANALIG AT SUMAMPALATAYA SA BANAL MONG PANGALAN. IKAW PO O AMA ANG AMING SANDIGAN, KALASAG AT TAGAPAGLIGTAS SA ORAS NG AMING KAGIPITAN.

KAMI PO AY NAGSUSUMAMO O DIOS NA SANA’Y PUTOLIN MO ANG LAHAT NA LUBID NG MGA PROBLEMA, MGA PASANING MABIBIGAT SA LAHAT NA KAPATIRAN DITO SA SANTO VERBO, AT PAGPALAIN MO KAMI SA PAMAMAGITAN NG INYONG BUGTONG NA ANAK ANG PANGINOONG HESUKRISTO UPANG MAKAMTAN NAMIN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAGKAMIT NG GANTIMPALA SA AMING MGA PAGPAPAGAL SA ARAW NG INYONG PAGHUHUKOM. SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS NIGNEME HESUS.

IN NOMINE PATRE ET FILII ET ESPIRITU SANTI, AMEN.

RZZ0K_cI.jpg

Advertisements