Isang 17 anyos na dalaga ang bumisita sa kanyang mga kaibigan isang hapon at nakipagkuwentuhan sa kanilang mga karanasan sa nakaraan nilang mga buhay-buhay. hindi niya inaasahan na matatagalan siya, at kinailangan niyang maglakad na mag-isa. Hindi naman siya natatakot dahil maliit lamang ito na pamayanan at malapit lamang ang bahay nila. At habang naglalakad siya na mag-isa at mapapadaan sa mayabong na puno ng balite. Si Rochelle, ang dalaga ay nagdasal sa Panginoon na ilayo siya sa anumang kapahamakan. At nang makarating na siya sa sangang landas na mayroong mas malapit na daan papunta sa kanila, nagdesisyon na siyang ito ang tahakin. Subalit mayroon siyang nabanaagan sa may puno ng balite kung saan may madawag na parte nito na tila ba may nag-aabang na isang lalake. 
 
Nagsimula siyang mabahala at nagsimulang magdasal, humingi ng proteksiyon sa Panginoon. Agad naman na nakadama siya ng kapanatagan at katahimikan na yumakap at lumukob sa kanya, nadama niya na para bagang may kasama siya na naglalakad. At parang walang anuman na naglakad siya malapit sa lalaking iyon, nakauwi siyang ligtas. Kinabukasan, nabalitaan niya na isa sa kanyang mga kaibigan ang nagahasa sa lugar na kung saan dinaanan din niya dalawampung minuto pagkaraan. Dahil sa samut saring emosyon, napahagulgol siya ng iyak. Nagpasalamat siya sa Panginoon sa kanyang kaligtasan at nagdasal siya na nawa ay matulongan ang kanyang kaibigan, nagdesisyon siyang magtungo sa mga Pulis. Naramdaman niya na makikilala niya ang lalake, kaya naman nagkuwento siya sa mga pulis. Sinabi sa kanya ng mga pulis kung payag ba siya na tingnan ang line-up upang kilalanin ang lalake. Pumayag siya at agad na naituro ang lalake na nakita niyang nag-aabang sa daan. Noong malaman ng lalake na nakilala siya, umamin agad ito. 
 
Nagpasalamat ang mga pulis kay Rochelle sa kanyang katapangan at nagtanong kung ano ang maaring magawa nila bilang kapalit. Hiningi ni Rochelle na matanong sana ang lalake. Nagtataka lamang siya kung bakit hindi siya inatake ng lalake. At noong tinanong ng mga pulis ang lalake, sumagot ito, “Dahil hindi siya nag-iisa. Mayroong dalawang malalaki at matitikas na lalake na naglalakad sa magkabilaang tabi niya.”
 
Nakakamangha, maniwala ka man o hindi, hindi ka nag-iisa. Alam mo ba na 98% na mga kabataan ay hindi kinikilala ang Panginoon?
Nandiyan palagi ang Panginoon, sa iyong puso at minamahal ka, kahit anong mangyari kung manampalataya ka lamang sa kanya. Sa aking palagay 93 % na mga tao ang magtatawa at babalewalain ang post na ito. Marahil naging interesado ka lamang dahil sa titulo nito hindi ba? Subalit ngayon hinahamon kita kaibigan, ibahagi mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong kapwa sa pamamagitan ng Pag-share ng post na ito. Comment
“Amen”

Advertisements