Ipinararamdam niya sa atin na kahit gaano pa tayo kahambog, kahit may mga nagmamagaling dyan na gusto manakop ng bansa at may mga tao na akala mo kung mga sino, ay Dios Parin ang PINAKAMAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

 Job 9:5-6
 [5]Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit.
 [6]Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, at ang mga haligi nito ay nangayayanig.

Malapit na, lumapit na tayo at makinig sa Dios, wag na kung ano ano pa mga pinaggagagawa sa buhay. Iwasan na natin naang pinaglalaban at pinagsisikapan lang natin e yung mga bagay dito sa lupa, tapos sa mga salita ng Dios binabalewala lang natin. Worst pinagtatawanan, itinuturing na kaaway pa natin yung mga nagbabahagi ng mga salita ng Dios imbis na magpasalamat tayo sa Dios na sa dinamirami ng tao sa mundo nakakilala tayo ng mga nagsusumikap magbahagi ng salita ng Dios. Huwag puro panlupa ang ipaglaban at pagsikapan natin, ang pagsikapan natin ay yung mga bagay ni Cristo na Panginoon nating lahat , dahil si Cristo ang Salita ng Dios.

Huwag puro mga bagay sa sarili natin ang pagsikapan natin, ang pagsikapan natin ay yung kay Cristo!

Hindi tayo maililigtas ng pagiging famous, hindi tayo maililigtas ng sariling katalinuhan natin, hindi tayo maililigtas ng pera at kayamanan kahit tayo pa pinaka asensadong tao hindi tayo kayang iligtas nyan ang makapagliligtas lang sa atin ay ang PANGINOONG JESUCRISTO kaya sya ang pagsikapan natin na maunawaan!

Sapagka’t nasusulat na may ganitong mga tao;

Mga Taga-Filipos 2:21

 [21]Sapagka’t pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo.

Huwag nating hintayin na dumating pa ang panahon na tayo na ang ginigyera, tayo na ang nililindol ng napakalakas dahil baka tulad ng nangyari sa iba hindi tayo tulungan ng Panginoon at PAGTAWANAN NALANG NYA TAYO DAHIL NAUUBOS DIN ANG PASENSYA NG DIOS!

Makinig tayo sa SAWAY NG PANGINOON!

Mga Kawikaan 1:23-33

 [23]Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.
 [24]Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;
 [25]Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:
 [26]Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;
 [27]Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
 [28]Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:
 [29]Sapagka’t kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon.
 [30]Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway:
 [31]Kaya’t sila’y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan.
 [32]Sapagka’t papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila.
 [33]Nguni’t ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan.

HUWAG NATING HINTAYIN NA TAYO NAMAN ANG MAKARANAS NG MGA KASAKUNAAN

UNAWAIN NATIN ANG KALOOBAN NG DIOS!

Mga Taga-Efeso 5:17

[17]Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

Juan 8:47

 [47]Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito’y hindi ninyo dinirinig, sapagka’t kayo’y hindi sa Dios.

Advertisements